SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số nguyên trong C

Trong lập trình, việc thực hiện các phép tính cơ bản như tổng, hiệu, tích và thương của hai số là rất phổ biến. Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính các phép tính này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của hai số nguyên trong C

Cách giải quyết bài lập trình

Để tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên trong C, mình chỉ cần sử dụng các phép toán cơ bản như cộng, trừ, nhân và chia.

Hãy xem cách giải như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>

int main() {
  int num1, num2;
  
  // Nhập hai số từ người dùng
  printf("Nhập số thứ nhất: ");
  scanf("%d", &num1);
  printf("Nhập số thứ hai: ");
  scanf("%d", &num2);

  // Tính tổng, hiệu, tích và thương
  int sum = num1 + num2;
  int difference = num1 - num2;
  int product = num1 * num2;
  
  // Kiểm tra nếu số thứ hai không bằng 0 để tránh chia cho 0
  double quotient;
  if (num2 != 0) {
    quotient = (double)num1 / num2;
  } else {
    printf("Không thể chia cho 0\n");
    return 1; // Kết thúc chương trình với mã lỗi
  }

  // In kết quả ra màn hình freetuts.net
  printf("Tổng: %d\n", sum);
  printf("Hiệu: %d\n", difference);
  printf("Tích: %d\n", product);
  printf("Thương: %.2f\n", quotient);

  return 0;
}

Kết quả

Khi chạy chương trình và nhập hai số nguyên, chương trình sẽ tính tổng, hiệu, tích và thương của chúng và hiển thị kết quả:

Screenshot 202024 03 14 20125204 png

Trong bài tập này, mình đã viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính tổng, hiệu, tích và thương của hai số nguyên. Điều này giúp mình thực hành việc sử dụng các phép toán cơ bản trong C và làm quen với cách nhập và xuất dữ liệu từ người dùng.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top