SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi pangram hay không trong C

Trong lập trình, một chuỗi pangram là một chuỗi chứa tất cả các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh ít nhất một lần. Trong bài tập này,mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi pangram hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi pangram hay không trong C

Phương pháp giải quyết bài lập trình

 • Mình sẽ sử dụng một mảng để theo dõi việc xuất hiện của các chữ cái trong chuỗi.
 • Sau đó, mình sẽ duyệt qua từng ký tự trong chuỗi đã cho và kiểm tra xem ký tự đó có phải là một chữ cái không.
 • Nếu là chữ cái, mình sẽ đánh dấu ký tự đó đã xuất hiện bằng cách đặt giá trị tương ứng trong mảng là true.
 • Cuối cùng, mình sẽ kiểm tra xem tất cả các chữ cái đã xuất hiện ít nhất một lần hay không.

Hãy xem cách giải như sau:

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt kiểm tra chuỗi có phải là chuỗi pangram trong ngôn ngữ lập trình C:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

// Hàm kiểm tra xem chuỗi có phải là chuỗi pangram hay không
bool isPangram(char *str) {
  bool visited[26] = {false}; // Mảng để theo dõi việc xuất hiện của các chữ cái

  // Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi
  for (int i = 0; str[i] != '\0'; i++) {
    // Nếu là chữ cái tiếng Anh
    if ('a' <= str[i] && str[i] <= 'z') {
      // Đánh dấu ký tự đã xuất hiện
      visited[str[i] - 'a'] = true;
    }
  }

  // Kiểm tra xem tất cả các chữ cái đã xuất hiện ít nhất một lần hay không
  for (int i = 0; i < 26; i++) {
    if (visited[i] == false) {
      return false; // Nếu có chữ cái nào không xuất hiện, trả về false
    }
  }
  return true; // Nếu tất cả các chữ cái đã xuất hiện, trả về true
}

int main() {
  char str[] = "Tự học lập trình miễn phí tại freetuts.net";

  // Kiểm tra và in kết quả
  if (isPangram(str)) {
    printf("Chuỗi là chuỗi pangram.\n");
  } else {
    printf("Chuỗi không phải là chuỗi pangram.\n");
  }

  return 0;
}

Kết quả

Khi chạy chương trình với chuỗi "The quick brown fox jumps over the lazy dog", mình sẽ nhận được kết quả là chuỗi là chuỗi pangram, và chạy chuỗi "Tự học lập trình miễn phí tại freetuts.net" sẽ nhận được kết quả là Chuỗi không phải là chuỗi pangram.

Screenshot 202024 03 16 20233143 pngScreenshot 202024 03 16 20233111 png

Trong bài tập này, mình đã viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để kiểm tra xem một chuỗi đã cho có phải là chuỗi pangram hay không. Việc này giúp mình hiểu rõ hơn về cách thực hiện các thao tác với chuỗi và làm việc với mảng trong C.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top