SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường trong C

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa (uppercase) hoặc chữ thường (lowercase).

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường trong C

 • Nhập vào một chuỗi từ người dùng.
 • Lựa chọn chuyển đổi chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường.
 • Thực hiện chuyển đổi và hiển thị chuỗi kết quả.

Cách giải quyết bài lập trình

 • Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi.
 • Đối với mỗi ký tự, sử dụng hàm thư viện toupper hoặc tolower để chuyển đổi thành chữ hoa hoặc chữ thường.
 • Gán các ký tự đã chuyển đổi vào một chuỗi mới.
 • Hiển thị chuỗi mới sau khi đã chuyển đổi.

Hãy xem cách giải như sau:

#include <stdio.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>

void convertToUpper(char str[]) {
  int i = 0;
  while (str[i]) {
    str[i] = toupper(str[i]);
    i++;
  }
}

void convertToLower(char str[]) {
  int i = 0;
  while (str[i]) {
    str[i] = tolower(str[i]);
    i++;
  }
}

int main() {
  char str[100];
  int choice;

  printf("Nhập chuỗi: ");
  fgets(str, sizeof(str), stdin);

  printf("Chọn 1 để chuyển thành chữ hoa, chọn 2 để chuyển thành chữ thường: ");
  scanf("%d", &choice);

  // Loại bỏ ký tự newline từ fgets
  if (str[strlen(str) - 1] == '\n') {
    str[strlen(str) - 1] = '\0';
  }

  switch (choice) {
    case 1:
      convertToUpper(str);
      printf("Chuỗi sau khi chuyển thành chữ hoa: %s\n", str);
      break;
    case 2:
      convertToLower(str);
      printf("Chuỗi sau khi chuyển thành chữ thường: %s\n", str);
      break;
    default:
      printf("Lựa chọn không hợp lệ.\n");
  }

  return 0;
}

Kết quả chạy thứ nhất:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhập chuỗi: Hello World
Chọn 1 để chuyển thành chữ hoa, chọn 2 để chuyển thành chữ thường: 1
Chuỗi sau khi chuyển thành chữ hoa: HELLO WORLD

Kết quả chạy thứ hai:

Nhập chuỗi: HeLLo WoRLd
Chọn 1 để chuyển thành chữ hoa, chọn 2 để chuyển thành chữ thường: 2
Chuỗi sau khi chuyển thành chữ thường: hello world

Trên đây là cách viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để chuyển đổi một chuỗi thành chữ hoa hoặc chữ thường. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top