SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại trong C

Trong lập trình, đôi khi mình cần chuyển đổi giữa số nguyên và chuỗi để thực hiện các thao tác khác nhau. Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để thực hiện chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Thực hiện chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại trong C

Chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi

 • Để chuyển đổi một số nguyên sang dạng chuỗi trong C, mình có thể sử dụng hàm sprintf() hoặc các phép toán và vòng lặp để trích xuất từng chữ số của số và lưu chúng vào một mảng ký tự.
 • Sau khi chuyển đổi, ta có thể sử dụng chuỗi đó cho các mục đích xuất dữ liệu hoặc thực hiện các thao tác khác.

Chuyển đổi chuỗi sang số nguyên

 • Để chuyển đổi một chuỗi sang số nguyên trong C, mình có thể sử dụng hàm atoi() hoặc strtol() từ thư viện chuẩn của C.
 • Hàm atoi() chuyển đổi một chuỗi thành một số nguyên.
 • Hàm strtol() cho phép mình chuyển đổi chuỗi sang số nguyên với kiểm soát tốt hơn.

Hãy xem cách giải sau:

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
  // Chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi
  int num = 12345;
  char str[20];
  sprintf(str, "%d", num);
  printf("Chuỗi sau khi chuyển đổi: %s\n", str);

  // Chuyển đổi chuỗi sang số nguyên
  char str_num[] = "67890";
  int converted_num = atoi(str_num);
  printf("Số nguyên sau khi chuyển đổi: %d\n", converted_num);

  return 0;
}

Kết quả

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi chạy chương trình, mình sẽ nhận được kết quả sau khi thực hiện chuyển đổi số nguyên sang dạng chuỗi và ngược lại:

Screenshot 202024 03 15 20173103 png

Trong bài tập này, mình đã tìm hiểu cách chuyển đổi giữa số nguyên và chuỗi trong ngôn ngữ lập trình C. Việc biết cách thực hiện các chuyển đổi này sẽ hữu ích khi làm việc với các dữ liệu số và chuỗi trong các ứng dụng thực tế.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top