SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng trong C

Trong lập trình, đôi khi mình cần tìm tất cả các phần tử trong một mảng có giá trị lớn hơn một số x cho trước. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này bằng ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Bài tập tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng trong C

Cách giải quyết:

Để tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng, mình sẽ duyệt qua từng phần tử của mảng và kiểm tra nếu giá trị của nó lớn hơn x. Nếu phần tử đó lớn hơn x, mình sẽ in ra nó.

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong mảng trong ngôn ngữ lập trình C:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <stdio.h>

void findElementsGreaterThanX(int arr[], int n, int x) {
  printf("Các phần tử lớn hơn %d trong mảng là: ", x);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (arr[i] > x) {
      printf("%d ", arr[i]);
    }
  }
  printf("\n");
}

int main() {
  int n, x;
  printf("Nhập số phần tử của mảng từ màn hình freetuts.net: ");
  scanf("%d", &n);

  int arr[n];
  printf("Nhập các phần tử của mảng từ màn hình freetuts.net:\n");
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  printf("Nhập số x: ");
  scanf("%d", &x);

  findElementsGreaterThanX(arr, n, x);

  return 0;
}

Giải thích code:

 • Trong hàm findElementsGreaterThanX(), mình duyệt qua từng phần tử của mảng và kiểm tra nếu giá trị của phần tử đó lớn hơn số x. Nếu có, mình in ra giá trị của phần tử đó.
 • Trong hàm main(), mình nhập số phần tử của mảng, các phần tử của mảng và số x từ người dùng.
 • Sau đó, mình gọi hàm findElementsGreaterThanX() để tìm và in ra tất cả các phần tử lớn hơn số x trong mảng.

Kết quả

Giả sử bạn nhập số phần tử của mảng là 5 và các phần tử của mảng là 4 8 2 10 6, và số x là 5. Chương trình sẽ xuất ra "Các phần tử lớn hơn 5 trong mảng là: 8 10 6".

Screenshot 202024 03 19 20160803 png

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách tìm tất cả các phần tử lớn hơn một số x trong một mảng trong ngôn ngữ lập trình C. Điều này là một trong những kỹ thuật quan trọng khi làm việc với mảng và kiểm tra điều kiện trong lập trình.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top