SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Chương trình Hello World

"Hello World" là một ứng dụng rất quen thuộc mà hầu như ai cũng phải thực hành khi tìm hiểu một ngôn ngữ lập trình mới. Thông qua bài tập này bạn sẽ biết được:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
  • Cách xây dựng một chương trình.
  • Cách chạy chương trình.
  • Luông xử lý chương trình.

Ở đây tôi sẽ viết hai chương trình C để hiển thị Hello World trên màn hình. Trong chương trình đầu tiên, chúng tôi sẽ hiển thị thông báo bằng hàm printf() và trong chương trình thứ hai, chúng tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa, hàm này có nhiệm vụ hiển thị thông báo Hello World trên màn hình.

I. Chương trình "Hello World" với lệnh printf

Hàm printf() sẽ hiển thị nội dung bên trong cặp dấu nháy kép.

#include <stdio.h>
int main()
{
   printf("Hello World");
   return 0;
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hello World

Giải thích ý nghĩa như sau:

#include <stdio.h> - Câu lệnh này báo cho trình biên dịch đưa tệp stdio.h này vào chương trình. Đây là một thư viện có chứa các hàm xử lý nhập xuất như: scanf ()printf (). Trong chương trình trên, chúng tôi đang sử dụng hàm printf ().

int main () - Ở đây main () là tên hàm và int là kiểu trả về của hàm này. Mọi chương trình C phải có hàm này vì việc thực hiện chương trình bắt đầu bằng hàm main (). Giá trị trả về 0 của hàm này thể hiện việc thực hiện chương trình thành công trong khi giá trị trả về 1 thể hiện việc thực hiện chương trình không thành công. Đây là lý do chúng tôi đã trả về 0; bằng lệnh return 0.

printf ("Hello World"); - Chức năng này hiển thị nội dung trong dấu ngoặc kép như trên màn hình.

II. Chương trình Hello World với hàm

Hãy xem cùng một chương trình bằng cách sử dụng function do người dùng định nghĩa. Trong chương trình này, chúng tôi đã tạo ra một hàm hello () in thông báo trên màn hình. Chúng ta đã gọi hàm này trong hàm main ().

#include 
void hello(){
	printf("Hello World");
}
int main()
{
   //Calling a function here
   hello();
   return 0;
}

Chạy lên kết quả vẫn tương tự như phần 1.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top