SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính giai thừa của một số lớn trong C

Trong toán học và lập trình, tính toán các biểu thức phức tạp như tính giai thừa của một số lớn là một thách thức. Trong bài tập này, mình sẽ tìm hiểu cách tính giai thừa của một số lớn trong ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tính giai thừa của một số lớn trong ngôn ngữ lập trình C

Cách giải quyết:

Để giải quyết bài toán này, mình có thể sử dụng kiểu dữ liệu dạng chuỗi (ví dụ: mảng ký tự) để lưu trữ số lớn và thực hiện phép nhân theo cách thủ công, tương tự như cách mình thực hiện phép nhân bằng tay. Dưới đây là các bước cụ thể:

 • Khởi tạo một mảng ký tự để lưu trữ số lớn, bắt đầu với số 1.
 • Sử dụng vòng lặp để nhân từng chữ số của số cần tính giai thừa với từng chữ số của số đã tính được ở bước trước.
 • Xử lý việc chuyển đổi từng ký tự thành số, thực hiện phép nhân, và cập nhật kết quả.
 • Cuối cùng, in ra kết quả.

Hãy xem cách giải bài lập trình sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

File: factorial_large_number.c

#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_DIGITS 1000

// Hàm nhân một số lớn với một số nguyên
void multiply(char result[], int num, int *len) {
  int carry = 0;
  for (int i = 0; i < *len; i++) {
    int product = (result[i] - '0') * num + carry;
    result[i] = (product % 10) + '0';
    carry = product / 10;
  }
  while (carry) {
    result[*len] = (carry % 10) + '0';
    carry /= 10;
    (*len)++;
  }
}

// Hàm tính giai thừa của một số lớn
void factorial(int n) {
  char result[MAX_DIGITS];
  memset(result, '0', sizeof(result));
  result[0] = '1';
  int len = 1;

  for (int i = 2; i <= n; i++) {
    multiply(result, i, &len);
  }

  printf("Giai thua cua %d la: ", n);
  for (int i = len - 1; i >= 0; i--) {
    printf("%c", result[i]);
  }
  printf("\n");
}

int main() {
  int n;
  printf("Bai dang tai freetuts.net");
  printf("Nhap vao mot so nguyen duong: ");
  scanf("%d", &n);

  factorial(n);

  return 0;
}

Kết quả:

z5271819592317 a6fcf0afe9b1db4a3aebe209d2c3998f jpg

Giải thích:

 • Trong code trên, chúng ta sử dụng một mảng ký tự để lưu trữ số lớn.
 • Hàm multiply được sử dụng để nhân một số lớn với một số nguyên.
 • Hàm factorial tính giai thừa của một số bằng cách sử dụng vòng lặp để nhân từng số từ 2 đến số đó với số hiện tại trong mảng ký tự.
 • Cuối cùng, kết quả được in ra màn hình.

Việc này cho thấy cách tính giai thừa của một số lớn trong ngôn ngữ lập trình C sử dụng mảng ký tự và phép nhân bằng tay.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top