SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Tìm số lớn nhất trong ba số

Trong hướng dẫn này, mình đã chia sẻ một chương trình dùng để so sánh ba số nguyên từ người dùng nhập vào và trả về số lớn nhất. Để thực hiện so sánh này ta sẽ sử dụng lệnh if-elseif-else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình C tìm số lớn nhất

Để tìm số lớn nhất trong ba số thì có rất nhiều cách. Cách thứ nhất là dùng biến tạm, cách thứ hai là so sánh trực tiếp. Để tăng độ phức tạp để các bạn rèn luyện tư duy thì mình sẽ sử dụng cách so sánh trực tiếp.

Chương trình chính như sau:

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num1,num2,num3;
  
  //Yêu cầu người dùng nhập vào ba số để so sánh
  printf("\nNhap vao ba so can kiem tra:");
  //Lưu ba số vào ba biến
  scanf("%d %d %d",&num1,&num2,&num3);

  if((num1>num2)&&(num1>num3))
   printf("\n Number1 la so lon nhat");
  else if((num2>num3)&&(num2>num1))
   printf("\n Number2 la so lon nhat");
  else
   printf("\n Number3 la so lon nhat");
  return 0;
}

Giả sử bạn nhập ba số là: 15 200 101 thì kết quả sẽ như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap vao ba so can kiem tra: 15 200 101
 Number2 la so lon nhat

Thực ra bạn nên đưa chương trình nào vào một hàm riêng để có thể tái sử dụng nhiều lần. Tuy nhiên vì các bạn chưa học cách tạo hàm trong C nên tạm thời hãy hiểu thuật toan đã nhé. Còn nếu bạn đã biết thì có thể tham khảo đoạn code sau:

Hàm trả về số lớn nhất:

int find_max(int num1, int num2, int num3){
  int tmp;
  tmp = num1;

  if (num2 > tmp){
    tmp = num2;
  }

  if (num3 > tmp){
    tmp = num3;
  }
  return tmp;
}

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top