SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Đảo ngược một dãy số bằng đệ quy và vòng lặp while

Trong bài này chúng ta sẽ giải bài toán "đảo ngược một số" trong C bằng cách sử dụng đệ quy và vòng lặp while. Làm theo hướng dẫn này bạn hiểu được hai cách giải:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Sử dụng đệ quy
 • Sử dụng vòng lặp while

Đảo ngược một số bằng đệ quy

Trong chương trình này, tôi đang gọi một hàm do người dùng định nghĩa là reverse_function, hàm này đang tự gọi đệ quy vì nó gọi đến chính nó.

Để tránh bị đệ quy vô hạn thì bạn phải có điều kiện dừng, như trong bài này là dừng khi số cần xử lý bằng 0. Bài giải như sau:

#include<stdio.h>
int main(){
  int num,reverse_number;

  //User nhap so can dao nguoc
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d", &num);

  //Goi ham de quy
  reverse_number = reverse_function(num);
  printf("\nSau khi dao nguoc :%d", reverse_number);
  return 0;
}

int reverse_function(int num){
  int sum = 0, rem;
  if(num){
   rem = num % 10;
   sum = (sum*10) + rem;
   reverse_function(num/10);
  }
  else
   return sum; // điều kiện dừng
  return sum;
}

Kết quả: Giả sử bạn nhập số 23456.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap mot so bat ki: 23456
Sau khi dao nguoc: 65432

Đảo ngược một số bằng vòng lặp While

Trong chương trình trên, chúng ta đã học cách đảo ngược một số bằng hàm đệ quy. Ở đây chúng ta sẽ tìm hiểu làm thế nào để làm điều đó bằng cách sử dụng vòng lặp while.

#include<stdio.h>
int main()
{
  int num,rem,reverse_num=0;
  //Input number
  printf("\nNhap mot so bat ki:");
  scanf("%d",&num);

  while(num>=1)
  {
   rem = num % 10;
   reverse_num = reverse_num * 10 + rem;
   num = num / 10;
  }

  printf("\nSo sau khi dao nguoc la: %d", reverse_num);
  return 0;
}

Kết quả: Giả sử ta nhập số 49212.

Nhap mot so bat ki: 49212
So sau khi dao nguoc la: 21294

Lưu ý: Để lấy số cuối cùng thì ta sẽ chia lấy dư cho 0.

Ví dụ để lấy số cuối của dãy 2312 thì ta lấy 2312 % 10 = 2,

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top