SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong C

Trong lập trình, có nhiều tình huống mà bạn cần chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu khác nhau. Một trong những nhiệm vụ phổ biến là chuyển đổi một chuỗi số nguyên thành dạng chuỗi thập lục phân trong ngôn ngữ lập trình C. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cách thực hiện điều này bằng cách sử dụng các hàm chuẩn có sẵn trong thư viện chuỗi và toán học của C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình chuyển đổi chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong C

Cách giải quyết:

Để chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân, mình sẽ sử dụng một số hàm trong thư viện chuỗi và toán học của C. Cụ thể, chúng ta sẽ sử dụng hàm sprintf() để thực hiện việc này.

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong ngôn ngữ lập trình C:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
  char hex_string[20]; // Khai báo một mảng để lưu trữ chuỗi thập lục phân
  int decimal_number;

  // Nhập số nguyên từ người dùng
  printf("Nhập một số nguyên: ");
  scanf("%d", &decimal_number);

  // Chuyển đổi số nguyên thành chuỗi thập lục phân
  sprintf(hex_string, "%X", decimal_number);

  // In ra kết quả
  printf("Chuỗi thập lục phân tương ứng: %s\n", hex_string);

  return 0;
}

Giải thích code:

 • Chương trình trên bắt đầu bằng việc nhập một số nguyên từ người dùng.
 • Sau đó, nó sử dụng hàm sprintf() để chuyển đổi số nguyên thành dạng chuỗi thập lục phân và lưu kết quả vào một mảng ký tự (hex_string).
 • Cuối cùng, nó in ra chuỗi thập lục phân tương ứng.

Kết quả

Giả sử bạn nhập số nguyên 1234, chương trình sẽ xuất ra chuỗi thập lục phân tương ứng 4D2.

Screenshot 202024 03 19 20154711 png

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu cách chuyển đổi một chuỗi số thành dạng chuỗi thập lục phân trong ngôn ngữ lập trình C bằng cách sử dụng hàm sprintf(). Điều này là một trong những kỹ thuật quan trọng khi làm việc với xử lý chuỗi và các kiểu dữ liệu trong C.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top