SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số lần xuất hiện của một ký tự trong một chuỗi trong C

Trong bài tập này, mình sẽ viết chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để đếm số lần xuất hiện của một ký tự cụ thể trong một chuỗi đã cho. Đây là một bài toán thú vị và hữu ích, và mình sẽ sử dụng các khái niệm cơ bản của lập trình C như vòng lặp và xử lý chuỗi để giải quyết bài toán này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập vào một chuỗi từ người dùng.
 • Nhập vào một ký tự cụ thể từ người dùng.
 • Đếm số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi và hiển thị kết quả.

Chương trình đếm số ký tự trong một chuỗi trong C

Cách giải quyết bài lập trình

 • Sử dụng vòng lặp để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi.
 • Đối chiếu từng ký tự với ký tự mục tiêu.
 • Nếu ký tự hiện tại trùng khớp với ký tự mục tiêu, tăng biến đếm lên 1.
 • Cuối cùng, hiển thị số lần xuất hiện của ký tự mục tiêu.

Hãy xem cách giải như sau:

#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  char str[100];
  char target;
  int count = 0;

  printf("Nhập chuỗi: ");
  scanf("%s", str);

  printf("Nhập ký tự cần đếm: ");
  scanf(" %c", &target); // Chú ý: có dấu cách trước %c để bỏ qua ký tự newline

  // Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi
  for(int i = 0; i < strlen(str); i++) {
    if(str[i] == target) {
      count++;
    }
  }

  printf("Số lần xuất hiện của ký tự '%c' trong chuỗi '%s' là: %d\n", target, str, count);

  return 0;
}

Kết quả: Giả sử mình nhập chuỗi " Hello world"

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhập chuỗi: Hello world
Nhập ký tự cần đếm: l
Số lần xuất hiện của ký tự 'l' trong chuỗi 'Hello world' là: 3

Trên đây là cách viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để đếm số lần xuất hiện của một ký tự cụ thể trong một chuỗi đã cho.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top