SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính tổng các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ trong C

Trong lập trình C, việc sử dụng con trỏ là một phần quan trọng của quá trình xử lý mảng. Mình có thể dễ dàng truy cập và thực hiện các phép tính trên các phần tử của mảng bằng cách sử dụng con trỏ. Trong bài tập này, freetuts.net sẽ giúp bạn tìm hiểu cách tính tổng của các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cách tính tổng của các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ trong C

Cách giải quyết:

Để giải quyết bài toán này, mình sẽ thực hiện các bước sau:

 • Viết một hàm để tính tổng của các số nguyên trong một mảng, sử dụng con trỏ để duyệt qua các phần tử của mảng.
 • Trong hàm tính tổng, mình sẽ duyệt qua từng phần tử của mảng bằng con trỏ và cộng giá trị của từng phần tử vào biến tổng.

Hãy xem cách giải bài lập trình sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

File: sum_of_integers_using_pointers.c

#include <stdio.h>

// Hàm tính tổng các số nguyên trong một mảng sử dụng con trỏ
int sumOfIntegers(int *arr, int n) {
  int sum = 0;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    sum += *(arr + i);
  }
  return sum;
}
// In mảng ra ngoài màn hình freetuts.net
int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5};
  int n = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);

  // Tính tổng các số nguyên trong mảng
  int total = sumOfIntegers(arr, n);

  printf("Tong cac so nguyen trong mang la: %d\n", total);

  return 0;
}

Kết quả:

z5271735192843 9e7458aecaf812fad93fe244ab936dfa jpg

Giải thích:

 • Trong code trên, mình đã sử dụng con trỏ để duyệt qua từng phần tử của mảng và tính tổng của chúng.
 • Hàm sumOfIntegers thực hiện việc tính tổng của các số nguyên trong mảng bằng cách duyệt qua các phần tử của mảng sử dụng con trỏ và cộng giá trị của từng phần tử vào biến tổng.
 • Kết quả cuối cùng là tổng của các số nguyên trong mảng.

Việc này giúp mình tính tổng các số nguyên trong mảng một cách hiệu quả bằng cách sử dụng con trỏ trong ngôn ngữ lập trình C.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top