SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định trong C

Trong lập trình, một bài toán phổ biến là tìm tất cả các cặp phần tử trong một mảng có tổng bằng một số được chỉ định. Trong bài tập này, mình sẽ giải quyết bài toán này bằng cách sử dụng mảng trong ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định trong C

Cách giải quyết:

 • Mình sẽ duyệt qua từng phần tử trong mảng và kiểm tra xem phần tử hiện tại và các phần tử sau nó có tổng bằng số được chỉ định không.
 • Nếu có, mình sẽ in ra cặp phần tử đó.

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>

// Hàm tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định
void findPairsWithSum(int arr[], int size, int sum) {
  printf("Các cặp phần tử có tổng bằng %d:\n", sum);
  for (int i = 0; i < size - 1; i++) {
    for (int j = i + 1; j < size; j++) {
      if (arr[i] + arr[j] == sum) {
        printf("(%d, %d)\n", arr[i], arr[j]);
      }
    }
  }
}

int main() {
  int arr[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
  int size = sizeof(arr) / sizeof(arr[0]);
  int sum = 7;

  // Tìm và in ra tất cả các cặp phần tử có tổng bằng số được chỉ định
  findPairsWithSum(arr, size, sum);

  return 0;
}

Kết quả

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Khi chạy chương trình với mảng {1, 2, 3, 4, 5, 6} và tổng là 7, chúng ta sẽ nhận được kết quả là tất cả các cặp phần tử có tổng bằng 7:

Screenshot 202024 03 19 20155020 png

Trong bài tập này, mình đã sử dụng mảng trong ngôn ngữ lập trình C để tìm tất cả các cặp phần tử có tổng bằng một số được chỉ định. Điều này giúp mình hiểu rõ hơn về cách thực hiện các thao tác với mảng và vòng lặp trong C.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top