SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Tìm số giai thừa bằng đệ quy

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tính giai thừa của một số bằng cách sử dụng thuật toán đệ quy và viết trong ngôn ngữ lập trình C.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Công thức tính giai thừa rất đơn giản, n! = 1x2x3x ... x n.

Ví dụ: 4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24.

Chương trình C này cho phép người dùng nhập một số nguyên bất kì, sau đó tính giai thừa và in ra kết quả lên màn hình console. Mình se tạo ra một hàm đệ quy để giải quyết bài toán này. Ở đây ta có một hàm find_factorial tự gọi nó theo cách đệ quy để tìm ra giai thừa của số đầu vào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Chương trình tìm giai thừa bằng C

/* Program Name: Tinh giai thua bang C
  Published on: freetuts.net
 */
#include<stdio.h>
int find_factorial(int);
int main()
{
  int num, fact;
  printf("\nNhap so can tinh giai thua:");
  scanf("%d",&num);
 
  //Gọi đến hàm tính giai thừa
  fact =find_factorial(num);
 
  //Hiển thị kết quả lên màn hình
  printf("\nGiai thua cua %d la: %d",num, fact);
  return 0;
}
int find_factorial(int n)
{
  // Giai thừa của 0 bằng 1, đây là trường hợp đặc biệt. 
  // Và cũng là điều kiện dừng đệ quy
  if(n==0)
   return(1);
 
  //Tính giai thừa cho số tiếp theo phía sau
  return(n*find_factorial(n-1));
}

Giả sử bạn nhập số cần kiểm tra là 4 thì kết quả sẽ như sau:

Nhap so can kiem tra: 4
Giai thua cua 4 la: 24

Trên là bài tập tìm số giai thừa bằng ngôn ngữ lập trình C. Chúc bạn thực hiện thành công!

1.2.3.4

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top