SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Kiểm tra số dương hay số âm

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình kiểm tra một số là số dương hay số âm bằng ngôn ngữ lập trình C. Bài này rất đơn giản, bạn chỉ cần biết sử dụng lệnh if và một chút thuật toán là được.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để kiểm tra một số là dương hay âm thì ta có cách giải như sau:

 • Nếu số bé hơn 0 là số âm.
 • Nếu số lớn hơn 0 là số dương.
 • Nếu số bằng 0 là số không âm và không dương.

Xem cách giải như sau:

/* Description: Một chương trình kiểm tra dữ liệu đầu vào
 * là số dương hay số âm. 
 */
#include <stdio.h>
 
void main()
{
  int num;
 
  printf("Nhap mot so: \n");
  scanf("%d", &num);
  if (num > 0)
    printf("%d la so duong \n", num);
  else if (num < 0)
    printf("%d la so am \n", num);
  else
    printf("0 la so khong duong va khong am");
}

Chạy kết quả thứ nhất:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Nhap mot so:
0
0 la so khong duong va khong am

Chạy kết quả thứ hai:

Nhap mot so:
-3
-3 la so am

Bài này mình sử dụng lệnh if - else trong C, có ba nhánh như bài giải.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top