SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính lũy thừa của một số nguyên trong C

Trong lập trình, việc tính lũy thừa của một số nguyên là một phép toán phổ biến. Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính lũy thừa của một số nguyên.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình tính lũy thừa của một số nguyên trong C

Cách giải quyết bài lập trình

Để tính lũy thừa của một số nguyên trong C, mình có thể sử dụng vòng lặp hoặc đệ quy. Trong ví dụ này, mình sẽ sử dụng vòng lặp để tính toán.

Hãy xem cách giải như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dưới đây là một ví dụ về cách cài đặt tính lũy thừa của một số nguyên trong ngôn ngữ lập trình C:

#include <stdio.h>

// Hàm tính lũy thừa của một số nguyên
int power(int base, int exponent) {
  int result = 1;

  // Tính lũy thừa bằng cách nhân liên tục base với chính nó
  for (int i = 0; i < exponent; i++) {
    result *= base;
  }

  return result;
}

int main() {
  int base, exponent;
  
  // Nhập số cơ số (base) và số mũ (exponent) từ người dùng
  printf("Nhập số cơ số (base): ");
  scanf("%d", &base);
  printf("Nhập số mũ (exponent): ");
  scanf("%d", &exponent);

  // Tính lũy thừa và in kết quả qua màn hình freetuts
  int result = power(base, exponent);
  printf("%d ^ %d = %d\n", base, exponent, result);

  return 0;
}

Kết quả

Khi chạy chương trình và nhập số cơ số và số mũ, chương trình sẽ tính lũy thừa và hiển thị kết quả:

z5252079893905 d9e2f59eb0392af3093269e8e4271b34 jpg

Trong bài tập này, mình đã viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tính lũy thừa của một số nguyên. Việc sử dụng vòng lặp giúp mình tính toán lũy thừa một cách hiệu quả và dễ dàng.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top