SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng trong C

Trong bài tập này, mình sẽ viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập vào một mảng số nguyên từ người dùng.
 • Tìm và hiển thị giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong mảng.

Chương trình tìm giá trị mảng lớn nhất và nhỏ nhất trong C

Cách giải quyết bài lập trình

 • Duyệt qua từng phần tử trong mảng.
 • Sử dụng hai biến tạm thời để lưu trữ giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
 • So sánh từng phần tử với giá trị lớn nhất và nhỏ nhất hiện tại.
 • Cập nhật giá trị lớn nhất và nhỏ nhất nếu cần.
 • Hiển thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất sau khi duyệt qua toàn bộ mảng.

Hãy xem cách giải như sau:

#include <stdio.h>

int main() {
  int arr[100], n, i;
  int max, min;

  printf("Nhập số phần tử của mảng: ");
  scanf("%d", &n);

  printf("Nhập các phần tử của mảng:\n");
  for (i = 0; i < n; i++) {
    printf("arr[%d] = ", i);
    scanf("%d", &arr[i]);
  }

  // Giả sử phần tử đầu tiên là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất ban đầu
  max = arr[0];
  min = arr[0];

  // Duyệt qua các phần tử còn lại của mảng để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
  for (i = 1; i < n; i++) {
    if (arr[i] > max) {
      max = arr[i];
    }
    if (arr[i] < min) {
      min = arr[i];
    }
  }

  printf("Giá trị lớn nhất trong mảng: %d\n", max);
  printf("Giá trị nhỏ nhất trong mảng: %d\n", min);

  return 0;
}

Kết quả chạy ra màn hình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

lK93xJu7gPgAAAABJRU5ErkJggg

Trên đây là cách viết một chương trình trong ngôn ngữ lập trình C để tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong một mảng. Chúc bạn thực hiện thành công!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top