SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
C
BÀI TẬP C
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

[Bài tập C] Tìm số nguyên tố trong một phạm vi nhất định

Khi bạn mới học lập trình thì bài tập kiểm tra số nguyên tố gặp rất thường xuyên, vì nó tập cho bạn tư duy để giải quyết một bài toán. Nên trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chương trình C tìm số nguyên tố trong một phạm vi nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ví dụ cho phạm vi từ 1 đến 10, thì bạn sẽ trả về các số nguyên tố gồm: 2, 3, 5, 7. Bạn phải hiểu một chút về khái niệm số nguyên tố là gì đã, để từ đó tìm ra giải thuật.

Số nguyên tố là số chỉ chia hết cho 1 và chính nó. 2 lá số nguyên tố nhỏ nhất, không có số nguyên tố lớn nhất.

Vậy để xác định một số có phải là SNT hay không thì ta chỉ việc kiểm tra trong phạm vi từ 2 đến nó, nếu xuất hiện số nào mà nó chia hết thì không phải là SNT, ngược lại là SNT.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài tập C - In ra dãy số nguyên tố

Bài tập này sẽ yêu cầu bạn nhập vào hai số num1, num2, sau đó sẽ in ra các số nguyên tố trong phạm vi này.

#include <stdio.h>
int main()
{
  int num1, num2, flag_var, i, j;
 
  /* yêu cầu người dùng nhập vào 2 số giới hạn
  * VD 1 đến 100, 10 đến 1000 vv.
  */
  printf("Nhập vào hai số nguyên dương bất kì, số đầu bé hơn số sau:");
  //Lưu hai số bằng lệnh scanf
  scanf("%d %d", &num1, &num2);
 
  //Hiện thị số nguyên tốt trong phạm vi này
  printf("SNT trong phạm vi từ %d đến %d là:\n", num1, num2);
  for(i=num1+1; i<num2; ++i)
  {
   flag_var=0;
   for(j=2; j<=i/2; ++j)
   {
     if(i%j==0)
     {
      flag_var=1;
      break;
     }
   }
   if(flag_var==0)
     printf("%d\n",i);
 }
 return 0;
}

Kết quả: Giả sử bạn nhập hai số từ 1 đến 50 thì kết quả sẽ như sau:

Nhập vào hai số nguyên dương bất kì, số đầu bé hơn số sau:
SNT trong phạm vi từ 1 đến 50 là: 1 50
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47

Trong bài này mình chỉ dùng vòng lặp chạy từ 2 đến n/2, lý do là một số chỉ chia hết từ 1 đến một nửa của nó mà thôi. Ví dụ bạn nhập số 10 thì ta chỉ cần kiểm tra từ 2 đến 5 là được.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top