STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Vòng lặp do while trong C++ (có bài tập thực hành)

Trong bài viết này chúng ta sẽ học cách khai báo vòng lặp do while trong C++, đây là vòng lặp tương tự như vòng lặp while, chỉ có điểm khác là nó lặp ít nhất một lần.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Qua bài này bạn sẽ trả lời được câu hỏi "tại sao có vòng lặp while rồi mà sinh ra thêm vòng lặp do while làm gì?". Từ đó bạn sẽ biết khi nào thì nên sử dụng vòng lặp này.

1. Cú pháp vòng lặp do while trong C++

Vòng lặp do while trong C++ cũng tương tự như vòng lặp while, vòng lặp for , cả 3 vòng lặp đều lặp lại một đoạn code nào đó khi điều kiện đúng.

Tuy nhiên dòng lặp do while khác với 2 vòng lặp kia đó là vòng lặp do while thực hiện đoạn code bên trong vòng lặp rồi mới kiểm tra điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp do while được thực hiện ít nhất 1 lần, còn đoạn code bên trong vòng lặp while, vòng lặp for có thể không được thực hiện lần nào.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Cú pháp

Cú pháp của vòng lặp do while trong C++ như sau:

Cú pháp
do {
  statement(s);
} 
while( condition )

Trong đó:

 • statement(s): Là các câu lệnh sẽ được thực hiện ít nhất 1 lần.
 • condition: Là điều kiện để quyết định vòng lặp tiếp tục hay kết thúc.

Lưu đồ hoạt động

Lưu đồ hoạt động của vòng lặp do while trong C++ như sau:

do while flow JPG

2. Ví dụ vòng lặp do while trong C++

Mình xin lấy một ví dụ đơn giản về vòng lặp do while trong c++ đó là in các số từ 1 đến 5 ra màn hình.

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int i = 1;
  do {
   cout << "Gia tri cua bien i: " << i << endl;
   i = i + 1;
  } while(i <= 5);
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

do while ex JPG

Đến bài học này chắc các bạn đã hiểu vì sao lại có kết quả trên, mình sẽ không giải thích thêm nhé. Chúng ta cùng xem một ví dụ chứng tỏ đoạn code bên trong vòng lặp do while được thực hiện ít nhất 1 lần.

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int i = 10;
  do {
   cout << "Gia tri cua bien i: " << i << endl;
   i = i + 1;
  } while(i <= 5);
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

do while ex1 JPG

3. Vòng lặp do while C++ lồng nhau

Trong C++, vòng lặp do while nằm trong một vòng lặp do while khác ta gọi đó là vòng lặp do while lồng nhau. Vòng lặp do while bên trong được thực thi đầy đủ trong mỗi lần lặp của vòng lặp do while bên ngoài.

Ví dụ số lần lặp của vòng lặp do while bên ngoài là 10 lần, số lần lặp của vòng lặp do while bên trong là 10 lần, tổng cộng số lần lặp của 2 vòng lặp do while lồng nhau đó là 100 lần.

Nếu số lần lặp của vòng lặp do while lồng nhau lên đến 1000, 10000 lần... thì tổng số vòng lặp sẽ rất lớn. Vì vậy các bạn hạn chế sử dụng vòng lặp do while lồng nhau trong chương trình của mình nhé.

Chúng ta cùng xem ví dụ đơn giản về vòng lặp do while lồng nhau trong C++ đó là in ra bảng cửu chương 2 và bảng cửu chương 3 ra màn hình.

Ví dụ
#include <iostream>
using namespace std;
 
int main () {
  int i = 2;
  do {
   cout << "Bang cuu chuong " << i << ":" << endl;
   int j = 1;
   do {
     cout << "  " << i << " x " << j << " = " << i*j << endl;
     j = j + 1;
   } while(j <= 10);
   i = i + 1;
  } while(i <= 3);
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi đoạn code trên:

do while ex3 JPG

4. Vòng lặp do while C++ vô hạn

Trong C++, nếu điều kiện trong vòng lặp do while luôn đúng thì nó sẽ lặp vô hạn lần.

Chúng ta cùng xem ví dụ đơn giản về vòng lặp do while vô hạn trong C++ như sau:

Ví dụ
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main() { 
  do{  
    cout << "Vong lap do while vo han" << endl;  
  } while(true);   
  return 0;
} 

Và sau khi thực thi đoạn code trên chương trình chúng ta sẽ chạy vô hạn lần.

do while ex4 JPG

5. So sánh for, while và do while C++

Chúng ta cùng so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa vòng lặp for, vòng lặp while và vòng lặp do-while trong trong C++ như sau:

Giống nhau:

 • Mục đích của cả 3 vòng lặp for, vòng lặp while và vòng lặp do-while điều dùng để lặp lại một đoạn code nào đó khi điều kiện đúng.

Khác nhau:

 • Vòng lặp for: Số vòng lặp là biết trước, kiếm tra điều kiện trước và thực hiện đoạn code bên trong vòng lặp sau khi thỏa mãn điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp for có thể không được thực hiện lần nào nếu điều kiện sai.
 • Vòng lặp while: Số vòng lặp là không biết trước, kiểm tra điều kiện trước và thực hiện đoạn code bên trong vòng lặp sau khi thỏa mãn điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp while có thể không được thực hiện lần nào nếu điều kiện sai.
 • Vòng lặp do while: Số vòng lặp là không biết trước, thực thi đoạn code bên trong vòng lặp trước rồi mới kiểm tra điều kiện, vì vậy đoạn code bên trong vòng lặp do while được thực hiện ít nhất 1 lần

6. Kết luận

Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong các loại vòng lặp trong C++ như vòng lặp for, vòng lặp while và vòng lặp do while. Mỗi loại vòng lặp có mục đích sử dụng khác nhau, tùy vào yêu cầu của bài toán mà chúng ta lựa chọn loại vòng lặp nào cho phù hợp.

Cả 3 vòng lặp for, whiledo while đều chỉ kết thúc khi gặp điều kiện sai, như vậy muốn thay đổi luồng chạy của vòng lặp chẳn hạn như thoát khỏi vòng lặp bất cứ lúc nào khi điều kiện vẫn còn đúng, bỏ qua không thực thi một số vòng lặp nào đó nữa thì sẽ làm như thế nào.

Trong C++ có hỗ trợ cho chúng ta từ khóa break, continue để thực hiện những điều nói trên. Hai từ khóa breakcontinue trong bài học này chúng ta không cần quan tâm nó là gì. Mình sẽ có một bài khác để nói về nó.

Như vậy chúng ta kết thúc bài học do while trong C++ tại đây nhé. Trong bài học tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từ khóa break trong C++. Các bạn nhớ theo dõi nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top