Home > C / C++ > Học C++ > C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản

C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản

Giả sử menu của chúng ta có các loại thức uống như sau:

 • Cafe
 • Cam vắt
 • Nước ép cà rốt
 • Nước ép cà chua
 • Nước lọc
 • Nước dừa

Viết một chương trình gọi thức uống đơn giản.

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải bài toán trên như sau:

 • Trước tiên in ra màn hinh danh sách các loại thức uống cho người dùng chọn lựa
 • Đánh dấu theo thứ tự 1 (cafe), 2 (cam vắt), 3(nước ép cà rốt), 4(nước ép cà chua), 5(nước lọc), 6(nước dừa), 7(thoát gọi món)
 • Sử dụng vòng lặp do while lặp lại cho người dùng đặt thức uống, kết thúc quá trình đặt thức uống khi người nhấn số 7

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int so;
  cout << "-------------Menu---------------" << endl;
  cout << " 1. Cafe" << endl;
  cout << " 2. Cam vat" << endl;
  cout << " 3. Nuoc ep ca rot" << endl;
  cout << " 4. Nuoc ep ca chua" << endl;
  cout << " 5. Nuoc loc" << endl;
  cout << " 6. Nuoc dua" << endl;
  cout << "--------------------------------" << endl;
  do {
    cout << "Moi ban chon thuc uong: ";
    cin >> so;
    switch(so) {
      case 1:
        cout << "  Ban da chon cafe" << endl;
        break;
      case 2:
        cout << "  Ban da cho cam vat" << endl;
        break;
      case 3:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca rot" << endl;
        break;
      case 4:
        cout << "  Ban da chon nuoc ep ca chua" << endl;
        break;
      case 5:
        cout << "  Ban da chon nuoc loc" << endl;
        break;
      case 6:
        cout << "  Ban da chon nuoc dua" << endl;
        break;
      case 7:
        cout << "Cam on ban da dat mon. Xin chao va hen gap lai" << endl;
        break;
      default:
        cout << "Vui long nhan so tu 1 den 7" << endl;
    }
  } while (so != 7);
  
  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi chọn thức uống là nước lọc, nước ép cà rốt và nước cam vắt:

ex do while 1 JPG

Khi không muốn đặt thức uống:

ex do while 2 JPG

Khi chọn thức uống không có trong menu:

ex do while 3 JPG

Trong bài này chúng ta cũng có sử dụng câu lệnh break, cấu trúc điều khiển switch case, nếu các bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại nhé.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
C++ - Viết chương trình gọi thức uống đơn giản
C++ - Tìm giá trị ASCII của một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP