STARTING
CONTROL STATEMENT
FUNCTION
ARRAY & POINTER
OOP
STL
ITERATORS
OTHER FEATURES
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

C++ - Tìm giá trị ASCII của một ký tự bất kỳ được nhập từ bàn phím

Viết chương trình nhập ký tự bất kỳ từ bàn phím, in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự đó, cứ lặp lại cho người dùng nhập ký tự và in ra màn hình giá trị ASCII của ký tự vừa nhập, vòng lặp chỉ kết thúc khi người dùng nhấn phím ESC.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Cách giải chương trình trên như sau:

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Nhập một ký tự bất kỳ từ bàn phím, ta gọi biến đó là kyTu
 • Sử dụng vòng lặp do while để lặp lại việc lặp ký tự từ bàn phím và in giá trị ASCII của ký tự vừa nhập ra màn hình, vòng lặp do while sẽ kết thúc khi gặp phím ESC trên bàn phím (ESC mã ASCII là 27)
 • Vì vậy điều kiện cho vòng lặp do whilekyTu != 27

Chúng ta sẽ giải bài toán trên bằng cách sử dụng vòng lặp do while trong C++ như sau:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  
  char kyTu;
  cout << "Chuong trinh lay gia tri ascii cua ky tu nhap tu ban phim." << endl;
  cout << "Nhan phim ESC de thoat chuong trinh" << endl;
  cout << "-----------------------------------------" << endl;
  
  do {
    cout << "Nhap ky tu: "; 
    cin >> kyTu;
    if (int(kyTu) != 27) {
      cout << "  Ma ASCII cua ky tu " << kyTu << " la " << int(kyTu) << endl;
    } else {
      break;
    }
  } while (kyTu != 27);

  return 0;
}

Và kết quả sau khi thực thi chương trình trên như sau:

Khi nhập các ký tự lần lượt là A, a, T, H, r và phím ESC:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

ex do while 1 JPG

Trong chương trình này chúng ta có sử dụng cấu trúc điều khiển if else và câu lệnh break, nếu bạn nào chưa nắm rõ thì có thể xem lại ở các bài trước nhé.

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top