SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Đây là bài tập căn bản khi bắt đầu học ngôn ngữ lập trình C++, giúp các bạn vẫn dụng được các thuật toán.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình C++ sau đây, người dùng sẽ được yêu cầu nhập Chuỗi (nó có thể viết hoa hoàn chỉnh hoặc viết hoa một phần) và sau đó chương trình sẽ chuyển đổi nó thành một chuỗi chữ thường hoàn chỉnh (tất cả các ký tự in thường).

Ví dụ: Chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Logic chúng ta đã sử dụng trong chương trình sau là:

Tất cả các ký tự chữ hoa (A-Z) có giá trị ASCII nằm trong khoảng từ 65 đến 90 và các ký tự chữ thường tương ứng (a-z) của chúng có giá trị ASCII lớn hơn 32. Ví dụ: A có giá trị ASCII 65 và ‘a có giá trị ASCII 97 (65 + 32). Áp dụng tương tự cho các trường hợp khác.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int main(){
  char str[25];
  int i;
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  for(i=0;i<=strlen(str);i++){
   if(str[i]>=65&&str[i]<=90)
     str[i]=str[i]+32;
  }
  cout<<"Chuỗi sau khi được chuyển thành chữ thường là "<<str;
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chuoi chu thuong JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để chuyển chữ hoa thành chữ thường. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top