SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra số Armstrong trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra số Armstrong trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm về số Armstrong và cách hoạt đồng của nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số Armstrong trong C++ là số có giá trị bằng tổng lập phương của các chữ số trong số đó. Ví dụ số Armstrong là: 0, 1, 2, 3, 153, 370, 407, 1634, 8208,...

Ví dụ: Chương trình kiểm tra số Armstrong.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số, sau đó dùng vòng lặp While để kiểm tra xem số đó có phải là số Armstrong hay không. Và cuối cùng là hiển thị ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int num,copy_of_num,sum=0,rem;
  cout<<endl<<"Nhập vào một số: ";
  cin>>num;
  copy_of_num = num;
  while (num != 0)
  {
   rem = num % 10;
   sum = sum + (rem*rem*rem);
   num = num / 10;
  }
  if(copy_of_num == sum)
   cout<<copy_of_num<<" là số Armstrong";
  else
   cout<<copy_of_num<<" không phải là số Armstrong";
  cout<<"\n-------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so armstrong 2 JPG

Kết quả 2:

so armstrong 1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra số Armstrong. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top