SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ viết chương trình tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn luyện tập về mảng trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình sau,mình đã khởi tạo một biến max_element và gán vào phần tử đầu tiên của mảng đã cho, sau đó so sánh biến đó với tất cả các phần tử khác của mảng bằng vòng lặp, bất cứ khi nào nhận được một phần tử có giá trị lớn hơn max_element.

Ví dụ: Tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++

Trong chương trình dưới đây, mình đã viết một hàm largest_element() để thực hiện công việc so sánh các số trong mảng để tìm số lớn nhất. Sau khi khởi tạo các giá trị trong mảng ở hàm main() thì chúng ta gọi hàm largest_element() để tìm số lớn nhất trong mảng.

#include <iostream>
using namespace std;
int largest_element(int arr[], int num)
{
  int i, max_element;
  max_element = arr[0];
  for (i = 1; i < num; i++)     
    if (arr[i] > max_element)
      max_element = arr[i];
  return max_element;
}
 
int main()
{
  int arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300};
  int n = sizeof(arr)/sizeof(arr[0]);
  cout<<"Giá trị lớn nhất trong mảng là: "<< largest_element(arr, n);
  cout<<"\n------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả: Với các giá trị trong mảng arr[] = {1, 24, 145, 20, 8, -101, 300} thì giá trị lớn nhất sẽ là 300.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

gia tri lon nhat JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm phần tử lớn nhất trong mảng C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top