SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tính chu vi và diện tích hình tròn

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tính chu vi và diện tích hình tròn bằng C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Đây là một bài tập khá đơn giản và thường gặp khi học ngôn ngữ lập trình C++, chỉ cần sử dụng một vài toán tử và công thức tính diện tích và chu vi là được.

Trước khi vào ví dụ hãy cùng xem công thức tính chu vi và diện tích hình tròn:

 • Công thức tính chu vi hình tròn: C = 2 * R * PI
 • Công thức tính diện tích hình tròn: S = R * R * PI

Chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn.

Để tính diện tích và chu vi chúng ta phải biết bán kính hình tròn. Chương trình sẽ nhắc người dùng nhập bán kính và dựa trên đầu vào, nó sẽ tính toán các giá trị. Để làm cho nó đơn giản hơn, mình đã lấy giá trị PI tiêu chuẩn là 3,14 (không đổi) trong chương trình.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int circle_radius;
  float PI_VALUE=3.14, circle_area, circle_circumf;

  //Yêu cầu người dùng nhập vào bán kính
  cout<<"Nhập vào bán kính R: ";
  cin>>circle_radius;

  //tính diện tích
  circle_area = PI_VALUE * circle_radius * circle_radius;
  cout<<"Diện tích hình tròn là: "<<circle_area;

  //tính chu vi
  circle_circumf = 2 * PI_VALUE * circle_radius;
  cout<<"\nChu vi hình tròn là: "<<circle_circumf;
  
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

cv dt hinh tron JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tính chu vi và diện tích hình tròn. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top