SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm độ dài của chuỗi trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để tìm độ dài của chuỗi trong C++. Qua bài này giúp các bạn biết thêm một hàm có sẵn được sử dụng rất phổ biến trong chuỗi là hàm strlen()

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong chương trình C++ này chúng ta sẽ tại một chương trình yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi rồi thực hiện công việc đếm độ dài của chuỗi. Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để có thể hiểu rõ hơn.

Ví dụ: Chương trình để tìm độ dài của chuỗi.

Trong ví dụ này chúng ta sử dụng hàm strlen() vậy nên cần import thư viện include<string.h> vào trước khi sử dụng nó.

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo biến chứa độ dài của chuỗi
  int length;
  // tạo một mảng str gồm 100 phần tử
  char str[100],i;
  // yêu cầu người dùng nhập vào một chuỗi
  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  cin>>str;
  // sử dụng hàm strlen() để đếm ký tự trong chuỗi rồi gán cho biến length
  length = strlen(str);
  // hiển thị độ dài của chuỗi ra màn hình
  cout<<"Độ dài của chuỗi là: "<<length;
  cout<<"\n----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Giải thích code:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một biến length để chứa độ dài của chuỗi, tạo một mảng str[] để chứa các phần tử trong chuỗi.

Tiếp đến sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi bằng cách sử dụng câu lệnh cout cin.

Sử dụng hàm strlen() để đếm độ dài của chuỗi str[] rồi gán giá trị vừa đếm được vào biến length.

Cuối cùng hiển thị kết quả ra màn hình.

Kết quả:

dem chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để tìm độ dài của một chuỗi. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top