SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra năm nhuận trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để kiểm tra năm nhuận trong C++. Đây là một bài tập khá phổ biến khi bắt đầu học các ngôn ngữ lập trình, vì đây là một bài tập căn bản.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở đây chúng ta sẽ viết một chương trình C++ để kiểm tra xem năm người dùng nhập vào có phải là năm nhuận hay không.

Trước khi xem chương trình, hãy xem cách xác định một năm có phải là năm nhuận hay không.

 1. Năm nhuận là năm chia hết cho 400.
 2. Năm nhuận là năm chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100.

Ví dụ: Chương trình để kiểm tra năm nhuận trong C++.

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int y;
  cout<<"Nhập vào năm bạn cần kiểm tra: ";
  cin>>y;
  if(y % 4 == 0)
  {
    if( y % 100 == 0)
    {
      if ( y % 400 == 0)
        cout<<y<<" là năm nhuận";
      else
        cout<<y<<" không phải là năm nhuận";
    }
    else
      cout<<y<<" là năm nhuận";
  }
  else
    cout<<y<<" không phải là năm nhuận";
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

kiem tra nam nhuan JPG

Kết quả 2:

kiem tra nam nhuan1 JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra năm nhuận trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top