SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm số Palindrom trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tim số Palindrom trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn tìm hiểu thêm về số Palindrom là gì và cách hoạt động của nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Số Palindrom là số vừa là số nguyên tố vừa là số đối xứng, ví dụ: 151,161,...

Ví dụ: Chương trình tìm số Palindrom trong C++.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào hai số đầu và số cuối, sau đó chương trình sẽ hiển thị tất cả các số Polindrom trong khoảng mà người dùng đã nhập.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int num, rem, reverse_num, temp, start, end;
  cout<<"Nhập vào số bắt đầu: ";
  cin>>start;
  cout<<"Nhập vào số kết thúc: ";
  cin>>end;
  cout<<"Các số Palindrom trong khoảng từ "<<start<<" đến "<<end<<" là: ";
  for(num=start;num<=end;num++){
   temp=num;
   reverse_num=0;
   while(temp){
     rem=temp%10;
     temp=temp/10;
     reverse_num=reverse_num*10+rem;
   }
   if(num==reverse_num)
     cout<<num<<endl;
  }
  cout<<"\n----------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

so palindrom JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm số Palindrom trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top