SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn thực hành với các câu lệnh trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quicksort là một thuật toán phân chia và sắp xếp.

Các bước là:

 1. Chọn một phần tử từ mảng, phần tử này được gọi là phần tử trục.
 2. Chia mảng các phần tử chưa được sắp xếp thành hai mảng có giá trị nhỏ hơn trục xuất hiện trong mảng phụ đầu tiên, trong khi tất cả các phần tử có giá trị lớn hơn trục xuất hiện trong mảng phụ thứ hai (các giá trị bằng nhau có thể đi theo một trong hai cách). Bước này được gọi là hoạt động phân vùng. 3) Lặp lại một cách đệ quy bước 2 (cho đến khi các mảng con được sắp xếp) vào mảng con của các phần tử có giá trị nhỏ hơn và riêng biệt với mảng con của các phần tử có giá trị lớn hơn. Logic tương tự chúng tôi đã thực hiện trong chương trình C++ sau đây.

Ví dụ: Chương trình sắp xếp nhanh trong C++

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm sắp xếp nhanh trước với các bước như trên, sau đó ở hàm Main chúng ta sẽ gọi nó ra để sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
void quicksort(int number[25],int first,int last){
  int i, j, pivot, temp;
  if(first<last){
   pivot=first;
   i=first;
   j=last;
   while(i<j){
     while(number[i]<=number[pivot]&&i<last)
      i++;
     while(number[j]>number[pivot])
      j--;
     if(i<j){
      temp=number[i];
      number[i]=number[j];
      number[j]=temp;
     }
   }
   temp=number[pivot];
   number[pivot]=number[j];
   number[j]=temp;
   quicksort(number,first,j-1);
   quicksort(number,j+1,last);
  }
}

int main(){
  int i, count, number[25];

 cout<<"Bạn muốn nhập bao nhiêu số: ";
  cin>>count;

  cout<<count<<" bạn muốn nhập là: "<<endl;
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>number[i];

  quicksort(number,0,count-1);

  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp là: ";
  for(i=0;i<count;i++)
   cout<<number[i]<<"\t";

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

sap xep nhanh PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Quicksort trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách điều khiển Touch Sensor trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách giao tiếp Keypad với màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển Keypad trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Cách điều khiển màn hình LCD trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển cảm biến ánh sáng trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển công tắc (switch) trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Cách điều khiển button trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng Touch Sensor

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG bằng nút nhấn trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn điều khiển đèn LEG RGB trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Hướng dẫn bật tắt đèn LED trong Arduino

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Viết chương trình Arduino đầu tiên

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Các kiến thức cần biết trước khi học lập trình với Arduino

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Arduino IDE

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Arduino là gì? Ứng dụng của Arduino trong cuộc sống

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Top