SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn thực hành với các câu lệnh trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quicksort là một thuật toán phân chia và sắp xếp.

Các bước là:

 1. Chọn một phần tử từ mảng, phần tử này được gọi là phần tử trục.
 2. Chia mảng các phần tử chưa được sắp xếp thành hai mảng có giá trị nhỏ hơn trục xuất hiện trong mảng phụ đầu tiên, trong khi tất cả các phần tử có giá trị lớn hơn trục xuất hiện trong mảng phụ thứ hai (các giá trị bằng nhau có thể đi theo một trong hai cách). Bước này được gọi là hoạt động phân vùng. 3) Lặp lại một cách đệ quy bước 2 (cho đến khi các mảng con được sắp xếp) vào mảng con của các phần tử có giá trị nhỏ hơn và riêng biệt với mảng con của các phần tử có giá trị lớn hơn. Logic tương tự chúng tôi đã thực hiện trong chương trình C++ sau đây.

Ví dụ: Chương trình sắp xếp nhanh trong C++

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm sắp xếp nhanh trước với các bước như trên, sau đó ở hàm Main chúng ta sẽ gọi nó ra để sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
void quicksort(int number[25],int first,int last){
  int i, j, pivot, temp;
  if(first<last){
   pivot=first;
   i=first;
   j=last;
   while(i<j){
     while(number[i]<=number[pivot]&&i<last)
      i++;
     while(number[j]>number[pivot])
      j--;
     if(i<j){
      temp=number[i];
      number[i]=number[j];
      number[j]=temp;
     }
   }
   temp=number[pivot];
   number[pivot]=number[j];
   number[j]=temp;
   quicksort(number,first,j-1);
   quicksort(number,j+1,last);
  }
}

int main(){
  int i, count, number[25];

 cout<<"Bạn muốn nhập bao nhiêu số: ";
  cin>>count;

  cout<<count<<" bạn muốn nhập là: "<<endl;
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>number[i];

  quicksort(number,0,count-1);

  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp là: ";
  for(i=0;i<count;i++)
   cout<<number[i]<<"\t";

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

sap xep nhanh PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Quicksort trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top