banner jpg
SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình tìm kiếm nhanh Quicksort trong C++. Đây là một bài tập đơn giản giúp các bạn thực hành với các câu lệnh trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Quicksort là một thuật toán phân chia và sắp xếp.

Các bước là:

 1. Chọn một phần tử từ mảng, phần tử này được gọi là phần tử trục.
 2. Chia mảng các phần tử chưa được sắp xếp thành hai mảng có giá trị nhỏ hơn trục xuất hiện trong mảng phụ đầu tiên, trong khi tất cả các phần tử có giá trị lớn hơn trục xuất hiện trong mảng phụ thứ hai (các giá trị bằng nhau có thể đi theo một trong hai cách). Bước này được gọi là hoạt động phân vùng. 3) Lặp lại một cách đệ quy bước 2 (cho đến khi các mảng con được sắp xếp) vào mảng con của các phần tử có giá trị nhỏ hơn và riêng biệt với mảng con của các phần tử có giá trị lớn hơn. Logic tương tự chúng tôi đã thực hiện trong chương trình C++ sau đây.

Ví dụ: Chương trình sắp xếp nhanh trong C++

Trong ví dụ này chúng ta cần tạo một hàm sắp xếp nhanh trước với các bước như trên, sau đó ở hàm Main chúng ta sẽ gọi nó ra để sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
void quicksort(int number[25],int first,int last){
  int i, j, pivot, temp;
  if(first<last){
   pivot=first;
   i=first;
   j=last;
   while(i<j){
     while(number[i]<=number[pivot]&&i<last)
      i++;
     while(number[j]>number[pivot])
      j--;
     if(i<j){
      temp=number[i];
      number[i]=number[j];
      number[j]=temp;
     }
   }
   temp=number[pivot];
   number[pivot]=number[j];
   number[j]=temp;
   quicksort(number,first,j-1);
   quicksort(number,j+1,last);
  }
}

int main(){
  int i, count, number[25];

 cout<<"Bạn muốn nhập bao nhiêu số: ";
  cin>>count;

  cout<<count<<" bạn muốn nhập là: "<<endl;
  for(i=0;i<count;i++)
   cin>>number[i];

  quicksort(number,0,count-1);

  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp là: ";
  for(i=0;i<count;i++)
   cout<<number[i]<<"\t";

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

sap xep nhanh PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình Quicksort trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách nhân hai số trong ngôn ngữ C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Cách cộng hai số nguyên trong C

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải

Bài này sẽ tổng hợp hơn 1000 bài tập C / C++ có lời giải…

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện ctime C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cstdio C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cctype C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstring C / C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm trong thư viện cstdlib C/C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm nhập xuất IO (iostream) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Các hàm toán học (math) trong C / C++

Nếu bạn đang học C++ căn bản thì phải biết công dụng của những hàm…

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Bài tập vòng lặp while và do while trong C++

Nếu một bài toán được giải bằng vòng lặp while thì bạn hoàn toàn có…

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Bài tập vòng lặp for trong C++ có lời giải

Vòng lặp for C++ rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều khi xử…

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Bài tập if else trong C++ (có đổi sang switch case)

Để thành thạo hai lệnh rẻ nhánh if else và switch case thì bạn phải…

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Tìm hiểu cấu trúc mảng (array) trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi trong C++

Toán tử ba ngôi thực ra là cách rút gọn code của lệnh if else,…

Các toán tử trong C++

Các toán tử trong C++

Toán tử đóng vai trò rất quan trọng trong lập trình, nó giúp chúng ta…

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

Ngôn ngữ C++ là gì? Dùng làm gì trong công nghệ thông tin?

C++ là một ngôn ngữ lập trình phổ biến và mạnh mẽ có kiểu dữ…

Đọc ghi file trong C

Đọc ghi file trong C

Đa số sinh viên Việt Nam học lập trình C là để luyện tư duy…

Kiểu Union trong C

Kiểu Union trong C

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy…

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm…

Top