SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat()

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat() trong C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mặc dù với bài toán này chúng ta có thể sử dụng hàm strcat() để nối sẽ đơn giản hơn nhưng chúng ta cần hiểu rõ nó hoạt động như thế nào trước khi sử dụng cái có sẵn.

Trong chương trình sau, người dùng sẽ được yêu cầu nhập hai chuỗi và sau đó chương trình sẽ nối chúng. Để nối, mình đã viết một logic để nối chuỗi thứ hai ở cuối chuỗi thứ nhất.


Ví dụ: Chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat().

Để sử dụng được hàm strcat() chúng ta cần khai báo thư viện include<string.h> trước khi sử dụng.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <string.h>
using namespace std;
int main()
{
 // khai báo hai mảng để chứa cá phần tử trong hai chuỗi
  char str1[50], str2[50], i, j;
  // yêu cầu người dùng nhập vào hai chuỗi
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ nhất: ";
  cin>>str1;
  cout<<"Nhập vào chuỗi thứ hai: ";
  cin>>str2;
  //chạy vòng lặp for để nối chuỗi
  for(i=0; str1[i]!='\0'; ++i); 
  for(j=0; str2[j]!='\0'; ++j, ++i)
  {
   str1[i]=str2[j];
  }
  str1[i]='\0';
  // hiển thị kết quả ra màn hình
  cout<<"Kết quả là: "<<str1;
  cout<<"\n-------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

noi chuoi JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình để nối hai chuỗi không sử dụng hàm strcat(). Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Danh sách các hàm Algorithm thường dùng trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách tìm kiếm và xóa phần tử của một container trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

[STL] Cách sắp xếp một vector trong C++

Top