SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự bằng C++. Đây là một bài tập đơn giản sử dụng câu lệnh If, Else.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Có tất cả 10 nguyên âm đó là: ''A", "a", "E", "e", "O", "o", "I", "i", "U", "u", còn lại tất cả là phụ âm.

Ví dụ: Chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự.

Chương trình này lấy giá trị ký tự (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và kiểm tra xem ký tự đó là nguyên âm hay phụ âm bằng cách sử dụng câu lệnh if-other.

Vì người dùng được phép nhập một bảng chữ cái bằng chữ thường và chữ hoa, chương trình sẽ kiểm tra cả nguyên âm và phụ âm chữ hoa và chữ thường.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  char ch;
  bool isVowel = false;
  cout<<"Nhập vào kí tự cần kiểm tra: ";
  cin>>ch;
  if(ch=='a'||ch=='A'||ch=='e'||ch=='E'||ch=='i'||ch=='I'
  		||ch=='o'||ch=='O'||ch=='u'||ch=='U')
  {
  	isVowel = true;
  }
  if (isVowel == true)
    cout<<ch<<" là nguyên âm";
  else
    cout<<ch<<" là phụ âm";
  cout<<"\n-----------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả 1:

kiem tra nguyen am1 JPG

Kết quả 2:

kiem tra nguyen am JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình kiểm tra nguyên âm phụ âm của một ký tự. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top