SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Bài tập này khá đơn giản vì vậy các bạn hãy xem kỹ hướng dẫn của mình dưới đây.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hướng dẫn:

 • Đầu tiên chúng ta sẽ tạo một mảng str[ ] để chứa các ký tự của chuỗi nhập vào.
 • Sau khi tạo chuỗi chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào chuỗi cần kiểm tra và lưu trữ nó vào mảng trên.
 • Tiếp đến dùng vòng lặp While để thực hiên lặp các phần tử trong mảng, nếu nó trùng với các ký tự nguyên âm thì tăng số đếm vCount, ngược lại nếu trùng với ký tự phụ âm thì tăng cCount lên.

Chương trình đếm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++.

Chúng ta sẽ đi theo tuần tự các bước mình đã nếu trên

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
 char str[100];
  char *p;
  int vCount=0,cCount=0;

  cout<<"Nhập vào một chuỗi: ";
  fgets(str, 100, stdin);

  //gán mảng cho con trỏ p
  p=str;

  //lặp điều kiện cho mảng
  while(*p!='\0')
  {
    if(*p=='A' ||*p=='E' ||*p=='I' ||*p=='O' ||*p=='U'
    		||*p=='a' ||*p=='e' ||*p=='i' ||*p=='o' ||*p=='u')
      vCount++;
    else
      cCount++;
    p++;
  }

  cout<<"Số nguyên âm có trong chuỗi là: "<<vCount<<endl;
  cout<<"Số phụ âm có trong chuỗi là: "<<cCount;

  cout<<"\n---------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

dem nguyen am phu am PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đêm số nguyên âm phụ âm sử dụng con trỏ C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top