SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Đảo ngược một số trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình đảo ngược một số trong C++. Qua bài tập này giúp các bạn biết thêm về các vòng lặp For, While và cách hoạt động của nó như thế nào.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dưới đây chúng ta sẽ thực hiện ví dụ sử dụng vòng lặp While để thực hiện công việc đảo ngược.

Ví dụ 1: Chương trình đảo ngược một số trong C++ sử dụng vòng lặp While.

Trong ví dụ này chúng ta sẽ yêu cầu người dùng nhập vào một số num, sau đó dùng vòng lặp while để đảo ngược số này bằng cách chia lấy dư và chia lấy phần nguyên để đảo ngược.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Hãy cùng xem ví dụ dưới đây để hiểu hơn:

#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
int main()
{
  int num,rem,reverse_num=0;
  //Input number
 cout<<"\nNhập vào số num:";
  cin>>num;
  while(num>=1)
  {
   rem = num % 10;
   reverse_num = reverse_num * 10 + rem;
   num = num / 10;
  }
  cout<<"\nReverse of input number is: "<< reverse_num;
  return 0;
  cout<<"----------------------- \n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

dao nguoc so JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình đảo ngược một số trong C++. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

[STL] Các hàm thông dụng của Map trong C++

Top