SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân bằng ngôn ngữ C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cũng như các bài tập trước, đây là một bài tập khá đơn giản, chỉ cần sử dụng hàm có sẵn binaryToBinary() là xử lý được.

Chương trình chuyển đổi số thập phân sang số nhị phân.

Trong chương trình này mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa binaryToBinary () để chuyển đổi thập phân sang nhị phân.

Các chương trình lấy số thập phân (được nhập bởi người dùng) làm đầu vào và chuyển đổi nó thành số nhị phân bằng cách sử dụng hàm binaryToBinary ().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
long decimalToBinary(int decimalnum)
{
  long binarynum = 0;
  int rem, temp = 1;

  while (decimalnum!=0)
  {
    rem = decimalnum%2;
    decimalnum = decimalnum / 2;
    binarynum = binarynum + rem*temp;
    temp = temp * 10;
  }
  return binarynum;
}

int main()
{
  int decimalnum;
  cout<<"Nhập vào số thập phân cần chuyển đổi: ";
  cin>>decimalnum;
  cout<<"\nSố thập phân sau khi được chuyển thành số nhị phân là: "<<decimalToBinary(decimalnum);
  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả sau khi chạy chương trình:

chuyen doi so thap phan JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình chuyển đổi số thập phân thành số nhị phân. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top