SIMPLE
STRING
ARRAY
SORTING
POINTER
CALCULATION
NUMBER
OTHER
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Sắp xếp mảng tăng dần trong C++

Trong bài tập này chúng ta sẽ thực hiện chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần, đây là một bài tập căn bản thường gặp trong khi học ngôn ngữ C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chương trình sau đây người dùng sẽ nhập vào n số, sau khi người dùng nhập xong các số đó, chương trình này sẽ sắp xếp và hiển thị chúng theo thứ tự tăng dần.

Ở đây mình đã tạo ra một hàm do người dùng định nghĩa sort_numbers_asceinating() cho mục đích sắp xếp.

Ví dụ: Chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng theo thứ tự tăng dần.

Sau khi chúng ta tạo một hàm sắp xếp sort_numbers_asceinating() để thực hiện công việc sắp xếp theo thứ tự tăng dần thì chúng ta gọi nó ở hàm main() để sử dụng và hiển thị kết quả ra màn hình bằng câu lệnh cout, cin

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

#include <iostream>
using namespace std;
void sort_numbers_ascending(int number[], int count)
{
  int temp, i, j, k;
  for (j = 0; j < count; ++j)
  {
   for (k = j + 1; k < count; ++k)
   {
     if (number[j] > number[k])
     {
      temp = number[j];
      number[j] = number[k];
      number[k] = temp;
     }
   }
  }
  cout<<"Các số sau khi được sắp xếp tăng dần:\n";
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cout<<"\n"<< number[i];
}
int main()
{
  int i, count, number[20];
 
  cout<<"Nhập số lương phần tử trong mảng:";
  cin>>count;
  cout<<"\nNhập giá trị cho từng phần tử trong mảng:\n";
  
  for (i = 0; i < count; ++i)
   cin>>number[i];
 
  sort_numbers_ascending(number, count);
}

Kết quả:

sap xep mang JPG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình C++ để sắp xếp các số trong mảng. Chúc các bạn thực hiện thành công!!!

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top