BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm đệ quy trong ngôn ngữ C

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm đệ quy trong C, đây là kiến thức nâng cao nên trong bài này mình chỉ nói đơn giản thôi nhé, nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì nên tham khảo series giải thuật đệ quy.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Hàm đệ quy trong C là gì?

Giải thuật đệ quy nói chung và trong ngôn ngữ C nói riêng thì hàm đệ quy là hàm sẽ gọi lại chính nó trong phần thân của hàm. Nó sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn nếu không có điều kiện dừng gọi đệ quy.

Trong ví dụ dưới đây thì hàm recurse chính là một hàm đệ quy, bởi trong thân của hàm đó gọi lại chính nó.

void recurse()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

int main()
{
  ... .. ...
  recurse();
  ... .. ...
}

Ví dụ: Viết chương trình tính tổng các số từ 1 tới n (n được nhập từ bàn phím).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Bài này ta có thể giải bằng vòng lặp for như sau:

#include <stdio.h>

int sum(int n){
	int i, sum = 0;
	for (i = 0; i <= n; i++){
 		sum += i;	
	}
	return sum;
}

int main() {
 	int n, s;
 	printf("Nhap vao so nguyen n: ");
 	scanf("%d", &n);
	s = sum(n);
	printf("Tong la %d \d", s);
}

Nếu phân tích kỹ hơn thì ta:

 • Nếu n = 1 thì sẽ return về 1.
 • Nếu n lớn hơn 1 thì sum = n + sum(n-1).

Giả sử n = 5 thì:

 • sum(5) = 5 + sum(4)
 • sum(4) = 4 + sum(3)
 • sum(3) = 3 + sum(2)
 • sum(2) = 2 + sum(1)
 • sum(1) = 1

Kết quả: sum(5) = 5 + 4 + 3 + 2 +1

 • => Điều kiện dừng đệ quy là khi n = 1.
#include <stdio.h>
int sum(int n) {
  if (n != 0)
    // Ham sum() goi lai chinh no
    return n + sum(n-1); 
  else
    return n;
}

int main() {
  int n, result;

  printf("Nhap vao so nguyen: ");
  scanf("%d", &n);

  result = sum(n);

  printf("sum = %d", result);
  return 0;
}

2. Khử đệ quy trong C

Vì giải thuật đệ quy tốn rất nhiều tài nguyên để xử lý, vì vậy người ta tìm cách không sử dụng đệ quy mà vẫn giải quyết được bài toán, thao tác này ta gọi là khử đệ quy.

Như ở ví dụ phần 1 mình có giải bằng hai cách,

 • Dụng đệ quy
 • Dùng vòng lặp for => đây là khử đệ quy

Mình xin kết thúc bài học tại đây. Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn thì hãy tham khảo series giải thuật đệ quy mà mình có nói ở đầu bài nhé.

 • sum(4) = 4 + sum(3)

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top