BASIC
CONTROL STATEMENTS
DATA TYPE
FUNCTIONS
FILE I/O
THAM KHẢO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Kiểu Union trong C

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu union trong lập trình C, đây là kiểu dữ liệu cấu trúc giống với struct, tuy nhiên có một điểm khác biệt duy nhất đó là kích thước lưu trữ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Union có cách khai báo giống như struct, nhưng kích thước của nó sẽ lấy kích thước của phần tử lớn nhất, còn struct thì sẽ tính tổng kích thước tất cả các phần tử. Chi tiết bạn đọc ở phần cuối trong bài này nhé.

1. Khai báo union trong C

Vì bạn đã học struct rồi nên mình không nói quá nhiều về cú pháp cũng như cách sử dụng nhé. Hãy xem ví dụ dưới đâ sẽ dễ hiểu hơn nhiều.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

Đoạn code này đã khai báo kiểu dữ liêu union có tên là car, gồm hai thông tin đó là nameprice.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

2. Khai báo biến kiểu union trong C

Khi một kiểu union được định nghĩa thì nó sẽ tạo ra một kiểu do người dùng tự tạo. Tuy nhiên, không có bộ nhớ nào được cấp phát. Để cấp phát bộ nhớ thì ta phải khai báo biến.

union car
{
 char name[50];
 int price;
};

int main()
{
 union car car1, car2, *car3;
 return 0;
}

Dưới đây cũng là một cách khai báo union trong C.

union car
{
 char name[50];
 int price;
} car1, car2, *car3;

3. Truy cập đến thuộc tính của union

Tương tự như struct, ta sư dụng dấu chấm . để truy cập biến thường và dấu mũi tên -> để truy cập biến union con trỏ.

Như ở ví dụ phần 2 thì ta có:

 • Truy cập thuộc tính price của car1 thì car1.price
 • Truy cập thuộc tính price của car3 thì (*car3).price hoặc car3->price

4. Sự khác nhau giữa union và struct

Hãy lấy một ví dụ để chứng minh sự khác biệt giữa union và struct:

#include <stdio.h>
union unionJob
{
  //defining a union
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} uJob;

struct structJob
{
  char name[32];
  float salary;
  int workerNo;
} sJob;

int main()
{
  printf("size of union = %d bytes", sizeof(uJob));
  printf("\nsize of structure = %d bytes", sizeof(sJob));
  return 0;
}

Kết quả:

size of union = 32
size of structure = 40

Kích thước của struct = 40 là tại vì:

 • name có kích thước 32 bytes
 • salary có kích thước 4 bytes
 • worderNo có kích thước 4 bytes

=> Tổng kích thước là 40 bytes

Kích thước của union = 32 là vì nó lấy kích thước của thuộc tính lớn nhất (name) chứ không tính tổng như struct.

Trên là những thông tin mà bạn cần biết về kiểu dữ liệu Union trong ngôn ngữ C. Tùy vào nhu cầu về kích thước lưu trữ mà bạn chọn struct hay union phù hợp cho dự án của mình.

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

[STL] Các hàm thường dùng của lớp Vector trong C++

Top