Home > Excel > Excel VBA > Lệnh If Then trong VBA: Dùng để kiểm tra điều kiện
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh If Then trong VBA: Dùng để kiểm tra điều kiện

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh If Then trong VBA, đây là lệnh dùng để kiểm tra một điều kiện nào đó có thỏa hãy không, nếu thỏa thì chạy đoạn code bên trong, ngược lại thì bỏ qua những đoạn code đó.

1. Lệnh If Then trong VBA

Cú pháp của nó như sau:

If condition Then 
  statement
End If

Trong đó condition chính là điều kiện cần kiểm tra:

 • Nếu condition = true thì statement được chạy
 • Ngược lại condition = false thì statment bị bỏ qua.
 • Nếu statement chỉ có một câu lệnh thì bạn có thể bỏ đoạn code End If.

Ví dụ: Kiểm tra nếu Score tại ô A1 lớn hơn hoặc bằng 60 thì in ra chuỗi Pass ở ô B1.

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then 
  result = "pass"
End If

Range("B1").Value = result

Kết quả:

if then statement png

Bạn hãy thử nhập số nhỏ hơn 60 thì ô B1 sẽ không có giá trị nào cả.

2. Lệnh If Else trong VBA

Cú pháp như sau:

If condition Then
  statement1
Else
  statement2
End If

Trong đó condition là điều kiện kiểm tra, nếu:

 • condition = true thì statement1 chạy
 • condition = false thì statement2 chạy.

Ví dụ: Viết lại chương trình trên, bổ sung đoạn code in ra chuỗi fail nếu điểm béh ơn 60.

Dim score As Integer, result As String
score = Range("A1").Value

If score >= 60 Then
  result = "pass"
Else
  result = "fail"
End If

Range("B1").Value = result

Kết quả:

else statement png

Bạn có thể sử dụng lệnh If Else lồng với nhau để giải quyết những bài toán rẻ nhánh phức tạp nhé.

Trên là cách sử dụng lệnh If Then trong VBA, chúc bạn học tốt!

-------------------#####-------------------

Khóa học Excel VBA:

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP