CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, cú pháp và một vài ví dụ dễ hiểu nhất về hàm, mời bạn cùng theo dõi nhé!

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Tìm hiểu về hàm VLOOKUP trong Excel

Hàm VLOOKUP trong Excel là hàm dùng để tra cứu một giá trị đã cho trong cột bên trái của một mảng dữ liệu (hoặc bảng) và trả về giá trị tương ứng từ một cột khác của mảng.

Hay nói cách khác dễ hiểu hơn là: đây là hàm tìm kiếm giá trị theo cột và trả về phương thức hàng dọc.

Cú pháp của hàm là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

VLOOKUP ( lookup_value , table_array , col_index_num , [Range_lookup] )

Trong đó các đối số như sau:

lookup_value: Giá trị mà bạn muốn tìm kiếm.

table_array: Mảng dữ liệu hoặc bảng, chứa các giá trị tìm kiếm trong các cột bên trái và các giá trị trả về trong một cột khác.

col_index_num: Số cột, trong bảng_array được cung cấp , mà bạn muốn trả về một giá trị từ đó.

[range_lookup]: Một đối số logic tùy chọn, mô tả những gì hàm sẽ trả về trong trường hợp nó không tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value .

Các [range_lookup] có thể được thiết lập để TRUE hoặc FALSE, có nghĩa là:

 • TRUE - Nếu hàm không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value được cung cấp , thì nó nên sử dụng kết quả khớp gần nhất bên dưới giá trị được cung cấp.
 • FALSE - Nếu hàm không thể tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value được cung cấp , nó sẽ trả về lỗi.

Lưu ý: nếu tùy chọn này được sử dụng, cột bên trái của table_array phải theo thứ tự tăng dần.

2. Ví dụ về hàm VLOOKUP

Dưới đây là một vài ví dụ về hàm VLOOKUP trong Excel:

Ví dụ 1:

Cột A và B của bảng tính bên dưới liệt kê hàng tồn kho các mặt hàng tạp hóa và giá của chúng. Trong ô E2 của bảng tính, chức năng Vlookup được sử dụng để tra cứu giá của một mặt hàng từ kho.

ham vlookup trong excel 650x318 PNG

Hàm Vlookup ở trên trả về giá cho "Cornflakes", là $ 3,50 .

Trong ví dụ này:

 • Các lookup_value là chuỗi văn bản "cornflakes" , mà nằm ở ô D2
 • Các table_array được định nghĩa là cột AB của bảng tính;
 • Các col_index_num được thiết lập là 2, để biểu thị rằng giá trị trả về nên được lấy từ cột 2 của table_array ;
 • Đối số [range_lookup] được đặt thành FALSE, để chỉ ra rằng chúng ta chỉ muốn trả về kết quả nếu tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value .

Lưu ý rằng trong ví dụ này, vì đối số [range_lookup] được đặt thành FALSEnên chúng ta không cần thiết phải đặt table_array theo cột đầu tiên.

Ví dụ 2:

Cột AC của bảng tính bên dưới liệt kê các điểm được chỉ định cho điểm kiểm tra nằm trong phạm vi 0-44%, 45% -54%, ...

Ô F2 cho thấy số điểm 52% mà học sinh "Anne" đạt được trong một kỳ thi. Hàm Vlookup trong ô G2 tìm kiếm điểm này trong cột A của bảng tính và trả về điểm liên kết từ cột C.

Lưu ý rằng, trong ví dụ này nếu không tìm thấy điểm chính xác 52% trong cột A, thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng giá trị gần nhất dưới điểm này.

ham vlookup trong excel 1 650x260 PNG

Trên chức năng VLOOKUP trả về lớp cho số điểm 52%, đó chính là E .

Trong ví dụ này:

 • Các lookup_value là giá trị 52% , mà nằm ở ô F2
 • Các table_array là phạm vi A2-C7 của bảng tính
 • Các col_index_num được thiết lập để 3, để biểu thị rằng giá trị trả về nên được lấy từ cột 3 của table_array
 • Đối số [range_lookup] được đặt thành TRUE, để chỉ ra rằng, nếu không tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value , chúng sẽ trả về giá trị gần nhất bên dưới lookup_value.

Lưu ý rằng, trong trường hợp này, cột đầu tiên của table_array (tức là các ô A2-A7) phải theo thứ tự tăng dần).

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng Vlookup

Nếu bạn gặp lỗi khi sử dụng hàm Vlookup, thì có thể là do một số lỗi như dưới đây:

Lỗi #N/A

Đây là lỗi thường xảy ra nếu hàm Vlookup không tìm thấy kết quả khớp với lookup_value được cung cấp .

Nguyên nhân của lỗi này thường sẽ phụ thuộc vào đối số [range_lookup] được cung cấp, cụ thể như sau:

 • if [Range_lookup] = TRUE (hoặc bị bỏ qua) thì lỗi # N/A được tạo ra nếu giá trị nhỏ nhất trong cột bên trái của table_array lớn hơn lookup_value được cung cấp . Bên cạnh đó, lỗi # N/A cũng có thể phát sinh nếu cột bên trái của table_array không theo thứ tự tăng dần.
 • if [Range_lookup] = FALSE thì lỗi # N/A có thể là do không tìm thấy kết quả khớp chính xác với lookup_value trong cột đầu tiên của table_array .

Lỗi #REF!

Thêm một lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Vlookup đó là lỗi #REF! . Lỗi này xảy ra do một trong hai nguyên nhân sau:

Thứ nhất, do đối số col_index_num được cung cấp lớn hơn số lượng cột trong table_array được cung cấp

Thứ hai, do công thức đã cố gắng tham chiếu các ô không tồn tại. Điều này có thể được gây ra bởi các lỗi tham chiếu tương đối khi Vlookup được sao chép sang các ô khác.

Lỗi #VALUE!

Lỗi này thường xảy ra nếu đối số col_index_num được cung cấp là <1 hoặc không phải là số hoặc là đối số [range_lookup] được cung cấp là giá trị không phải là số và không bằng TRUE hoặc FALSE.

Trên đây là những thông tin quan trọng về hàm Vlookup trong Excel. Hy vọng qua bài viết này bạn đã biết sử dụng hàm Vlookup một cách đơn giản và chính xác nhất. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Hàm AVERAGE() trong Excel

Hàm AVERAGE() trong Excel

Cách dùng hàm AVERAGE() trong Excel

Top