CÁC HÀM TRONG EXCEL
Hàm MONTH() trong Excel Hàm YEAR () trong Excel Hàm HLOOKUP() trong Excel Hàm VLOOKUP() trong Excel Hàm LOOKUP() trong Excel Hàm ABS() trong Excel Hàm SUM() trong Excel Hàm SQRT() trong Excel Hàm MOD() trong Excel Hàm SUMIF() trong Excel Hàm SUBTOTAL() trong Excel Hàm ROUND() trong Excel Hàm SUMPRODUCT() trong Excel Hàm COUNT() trong Excel Hàm COUNTA() trong Excel Hàm COUNTBLANK() trong Excel Hàm MAX() trong Excel Hàm MIN() trong Excel Hàm AVERAGE() trong Excel Hàm Countif() trong Excel Hàm CLEAN() trong Excel Hàm TRIM() trong Excel Hàm LOWER() trong Excel Hàm PROPER() trong Excel Hàm UPPER() trong Excel Hàm BAHTTEXT() trong Excel Hàm DOLLAR() trong Excel Hàm FIXED trong Excel Hàm TEXT() trong Excel Hàm VALUE() trong Excel Hàm NUMBERVALUE() trong Excel Hàm CHAR() trong Excel Hàm CODE() trong Excel Hàm UNICHAR() trong Excel Hàm UNICODE() trong Excel Hàm CONCAT() trong Excel Hàm CONCATENATE() trong Excel Hàm LEFT() trong Excel Hàm MID() trong Excel Hàm RIGHT() trong Excel Hàm REPT() trong Excel Hàm TEXTJOIN () trong Excel Hàm LEN() trong Excel Hàm FIND() trong Excel Hàm SEARCH() trong Excel Hàm EXACT() trong Excel Hàm T() trong Excel Hàm REPLACE() trong Excel Hàm SUBSTITUTE() trong Excel Hàm AND() trong Excel Hàm OR() trong Excel Hàm XOR() trong Excel Hàm NOT() trong Excel Hàm TRUE() trong Excel Hàm FALSE() trong Excel Hàm IF() trong Excel Hàm IFERROR() trong Excel Hàm IFNA() trong Excel Hàm IFS() trong Excel Hàm SWITCH() trong Excel Hàm CELL() trong Excel Hàm SHEET() trong Excel Hàm SHEETS() trong Excel Hàm INFO() trong Excel Hàm ISNUMBER() trong Excel Hàm ISEVEN() trong Excel Hàm ISODD() trong Excel Hàm DATE() trong Excel Hàm TIME() trong Excel Hàm DATEVALUE() trong Excel Hàm TIMEVALUE() trong Excel Hàm NOW() trong Excel Hàm TODAY() trong Excel Hàm HOUR() trong Excel Hàm MINUTE() trong Excel Hàm SECOND() trong Excel Hàm DAY() trong Excel
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm IF() trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn về hàm IF trong Excel, chức năng và một số ví dụ liên quan đến hàm.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Chức năng của hàm IF là gì?

Hàm IF trong Excel là hàm dùng để kiểm tra một điều kiện được cung cấp và trả về một kết quả nếu điều kiện đó ước tính thành TRUE và một kết quả khác nếu điều kiện đó ước tính thành FALSE.

Cú pháp của hàm là:

IF ( logic_test , value_if_true , value_if_false )

Trong đó các đối số như sau:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

logical_test - Điều kiện cần được kiểm tra và đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

value_if_true - Kết quả sẽ được trả về nếu logic_test được cung cấp ước tính thành TRUE.

value_if_false - Kết quả sẽ được trả về nếu logic_test được cung cấp ước tính thành FALSE.

Lưu ý rằng hàm If vẫn hoạt động nếu logic_test trả về giá trị số. Trong trường hợp này, mọi giá trị khác không được coi là TRUE và zero được coi là FALSE.

2. Một vài ví dụ về hàm IF

Dưới đây là một vài ví dụ:

Ví dụ 1:

Bảng tính sau đây cho thấy hai cách sử dụng đơn giản của hàm Excel If. Trong các ví dụ này, logic_test kiểm tra xem giá trị tương ứng trong cột A có nhỏ hơn 0 hay không và trả về:

  • Chuỗi văn bản "âm" nếu giá trị trong cột A nhỏ hơn 0

hoặc là

  • Chuỗi văn bản "dương" nếu không (nghĩa là nếu giá trị trong cột A lớn hơn hoặc bằng 0).

ham if trong excel PNG

Ví dụ 2: Bảng tính sau đây cho thấy một số ví dụ khác về hàm Excel If, sử dụng các loại logic_test khác nhau .

ham if trong excel 1 PNG

Ví dụ 3:

Ví dụ sau đây cho thấy lồng nhau của hàm Excel If (tức là sử dụng hàm if trong hàm if khác). Trong mỗi trường hợp:

  • Nếu giá trị trong cột B là bằng 0, một cuộc gọi hơn nữa để 'nếu' được thực hiện, để kiểm tra giá trị trong cột C. Trong khi gọi hàm này:

    • Nếu giá trị trong cột C bằng 0, hàm sẽ trả về chuỗi văn bản "div by zero";
    • Nếu giá trị trong cột C không bằng 0, hàm trả về giá trị trong cột A chia cho giá trị trong cột C.
  • Nếu giá trị trong cột B không bằng 0, hàm sẽ trả về giá trị trong cột A chia cho giá trị trong cột B.

ham if trong excel 2 650x122 PNG

3. Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm IF

Nếu bạn gặp lỗi từ Excel If Function, đây có thể là #VALUE! Đây là lỗi thường xảy ra nếu đối số logic_test được cung cấp không thể được đánh giá là TRUE hoặc FALSE.

Như vậy trên đây là các thông tin quan trọng về hàm IF trong Excel. Hy vọng bài viết hữu ích với bạn. Chúc bạn thành công!

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top