MACRO
EXCEL OBJECT
VBA BASIC
VBA FORM
BÀI TẬP
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các hàm xử lý ngày tháng trong VBA (Date & Time)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu những hàm xử lý ngày tháng trong VBA được sử dụng nhiều nhất. Với những hàm này bạn có thể lấy được các giá trị về thời gian và ngày tháng rất dễ dàng.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Và cũng giống như những ngôn ngữ khác, xoay quanh nội dung về xử lý ngày tháng / thời gian thì chủ yếu là cách tạo ngày tháng, tạo thời gian, cộng thời gian, lấy ngày giờ hiện tại, và những hàm bóc tách thời gian thành nhiều phần nhỏ.

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về đối tượng Date nhé.

1. Đối tượng Date trong VBA

Date là đối tượng dùng để lưu trữ ngày tháng. Nó là một kiểu dữ liệu Object nên bạn có thể khai báo một biến kiểu Date.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Khai báo một biến kiểu Date và dùng hàm DateValue để khởi tạo giá trị cho biến đó. Cuối cùng dùng hàm Year để lấy ra năm của ngày.

Dim exampleDate As Date

exampleDate = DateValue("Jan 19, 2020")

MsgBox Year(exampleDate)

Kết quả:

year png

Tương tự, bạn có thể sử dụng hàm Month Day để lấy ngày tháng.

Month(exampleDate)
Day(exampleDate)

2. Hàm DateAdd trong VBA

Để thêm một số ngày vào một ngày thì ta sử dụng hàm DateAdd. Hàm DateAdd có ba đối số như sau:

  • Điền vào "d" cho đối số đầu tiên để thêm ngày, "m" để thêm tháng.
  • Điền vào 3 cho đối số thứ hai để thêm 3 ngày.
  • Đối số thứ ba đại diện cho ngày mà số ngày sẽ được thêm vào.
Dim firstDate As Date, secondDate As Date

firstDate = DateValue("Jan 19, 2020")
secondDate = DateAdd("d", 3, firstDate)

MsgBox secondDate

Kết quả biến secondDate đã được bổ sung thêm 3 ngày so với firstDate.

dateadd png

* Lưu ý: Bạn có thể đôi tham số đầu tiên từ d sang m để thêm vào số tháng thay vì số ngày. Riêng đối với năm thì không được.

3. Hàm Now: Lấy ngày tháng hiện tại

Để lấy ngày tháng hiện tại trên máy tính của bạn thì có thể sử dụng hàm Now.

MsgBox Now

Kết quả:

current date time png

* Lưu ý: Ngày tháng hiện tại nó trả về chính là ngày tháng trên máy tính mà bạn đang sử dụng nhé.

4. Các hàm Hour, Minute, Second

Ba hàm Hour, Minute Second dùng để lấy giờ, phút và giây.

Ví dụ:

' Giờ
MsgBox Hour(Now)

' Phút
MsgBox Minute(Now) 

' Giây
MsgBox Second(Now) 

5. Hàm TimeValue trong VBA

Nếu hàm DateValue dùng để tạo ra ngày tháng thì hàm TimeValue được dùng để tạo ra thời gian.

Hàm TimeValue chuyển đổi một chuỗi thành time serial number, đây là một số từ 0 đến 1.

Ví dụ: buổi trưa (nửa ngày) được biểu thị bằng 0,5.

MsgBox TimeValue("9:20:01 am")

Kết quả:

timevalue png

Bây giờ để thấy rõ rằng Excel xử lý thời gian nội bộ dưới dạng số từ 0 đến 1 thì hãy thêm các dòng mã sau:

Dim y As Double
y = TimeValue("09:20:01")
MsgBox y

time serial number png

Lý do là mình dùng kiểu dữ liệu Double để lưu trữ thời gian nên hàm TimeValue trả về một time series number.

Trên là tổng hợp những thao tác xử lý ngày tháng và thời gian trong VBA. Qua bài này bạn đã hiểu được một số hàm về Date time như: DateValue, TimeValue, Hour, Second, Minute, Year, Month, Date ... và nhiều hàm khác.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top