EXCEL BASIC
EXCEL INTERFACE
EXCEL CHART
EXCEL SEARCHING
EXCEL FORMULAS
EXCEL VALIDATION
EXCEL FUNCTION
EXCEL DATA ANALYTICS
EXCEL ERROR
EXCEL SECURITY
TIPS & TRICKS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ trình bày cho các bạn vê một số hàm xử lý chuỗi trong Excel. Trong Excel có rất nhiều nhóm hàm giúp các bạn xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, một trong số đó là nhóm hàm xử lý văn bản và chuỗi. Bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào tìm hiểu về nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

1. Nối chuỗi trong Excel

Để nối các chuỗi với nhau thì ta sử dụng toán tử &.

Cú pháp:

= text1 & text2

Kết quả nó sẽ trả về một chuỗi cha bao gồm hai chuỗi con (text1 + text2).

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Trong đó: Text 1 và text 2 là các chuỗi cần nối với nhau.

Ví dụ: Muốn nối hai chuối "Hi" và "Tim" lại trong một ô ta làm như sau:

= A1 & " " & B1

join strings png

Ta thấy kết quả xuất trình ở D1 là "Hi Tim".

2. Hàm Left

Hàm LEFT trong Excel dùng để cắt lấy các ký tự phần bên trái của một chuỗi.

Cú pháp:

LEFT(text,n)

Trong đó:

  • Text là chuỗi cần cắt
  • n là số ký tự cần lấy tính từ bên trái của chỗi Text

Ví dụ: Hãy dùng hàm LEFT để lấy 4 ký tự đầu tiên trong chuỗi "exemple text"

=LEFT(A1,4)

left function png

Ta thấy kết quả là "exam" đủ 4 ký tự từ bên trái qua của chuỗi "example text"

3. Hàm Right

Hàm RIGHT trong Excel là hàm dùng để cắt các ký tự phần bên phải của chuỗi ký tự.

Cú pháp:

RIGHT(text,n)

Ví dụ: Sử dụng hàm Right để lấy 2 ký tự của chuỗi ký tự "example text"

=RIGHT(A1,2)

right function png

Ta thấy kết quả là "xt" đủ 2 ký tự tính từ bên phải của chuỗi ký tự "example text"

4. Hàm Mid

Hàm MID trong Excel là hàm dùng để cắt các ký tự ở giữa của chuỗi ký tự.

Cú pháp:

MID(text,m,n)

Trong đó: Text là chuỗi ký tự, m là vị trí bắt đầu cắt chuỗi ký tự, n số ký tự cần cắt.

Ví dụ: Dùng hàm Mid để cắt chữ "ple" từ chuỗi ký tự "example text".

=MID(A1,5,3)

mid function png

Ta thấy kết quả là "ple" đúng với kết quả ta cần tìm.

5. Hàm Len

Hàm LEN trong Excel dùng để đo độ dài của một chuỗi ký tự.

Cú pháp:

LEN(text)

Ví dụ: Dùng hàm LEN đo độ dài của chuỗi ký tự "example text" trong bảng sau:

=LEN(A1)

len function png

Ta thấy chuỗi ký tự "example text" có độ dài là 12 ký tự.

6. Hàm Find

Hàm FIND trong Excel được sử dụng để tìm vị trí của một ký tự hay chuỗi phụ trong một chuỗi ký tự cho sẵn.

Cú pháp:

FIND(find-text, text)

Trong đó: Find-text là ký tự hoặc chuỗi phụ bạn cần tìm, text là chuỗi ký tự cho sẵn.

Ví dụ: Hãy tìm vị trí của ký tự "am" trong chuỗi ký tự "example text".

=FIND("am",A1)

find function png

Ta thấy ký tự "am" nằm ở vị trí ký tự số 3 trong chuỗi ký tự "example text".

7. Hàm Substitute

Hàm SUBSTITUTE trong Excel giúp thay thế các chuỗi văn bản cũ thành chuỗi văn bản mới một cách rất nhanh chóng.

Cú pháp:

SUBSTITUTE ( text, old-text, new-text)

Trong đó: Text là chuỗi văn bản cho sẵn, old - text là chuỗi văn bản cần được thay thế, new - text là chuỗi văn bản mới được dùng để thay thế.

Ví dụ: Cho bảng sau, hãy thay ký tự "Tim" thành ký tự "John".

=SUBSTITUTE (A1, "Tim", "John")

substitute function png

Ta thấy kết quả thu được như trên hình, lúc đầu là "Hi Tim", giờ là "Hi John"

Như vậy bài trên, mình đã tổng hợp cho các bạn kiến thức về các hàm dùng để xử lý chuỗi văn bản trong Excel, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn.

Cùng chuyên mục:

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Cách chèn link ảnh vào Excel trên máy tính

Ngoài ra, bài viết còn hướng dẫn cách chèn link ảnh trực tuyến hàng loạt…

Cách tách và gộp ô trong Excel

Cách tách và gộp ô trong Excel

Trong bảng tính Microsoft Excel, có thể sẽ có lúc các bạn cần tách ô…

Hàm MONTH() trong Excel

Hàm MONTH() trong Excel

Cách dùng hàm MONTH() trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Hàm YEAR () trong Excel

Cách dùng hàm YEAR () trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm HLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm HLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm VLOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm VLOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm LOOKUP() trong Excel

Cách dùng hàm LOOKUP() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Hàm ABS() trong Excel

Cách dùng hàm ABS() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Hàm SUM() trong Excel

Cách dùng hàm SUM() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Hàm SQRT() trong Excel

Cách dùng hàm SQRT() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Hàm MOD() trong Excel

Cách dùng hàm MOD() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUMIF() trong Excel

Cách dùng hàm SUMIF() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm SUBTOTAL() trong Excel

Cách dùng hàm SUBTOTAL() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Hàm ROUND() trong Excel

Cách dùng hàm ROUND() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Cách dùng hàm SUMPRODUCT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNT() trong Excel

Cách dùng hàm COUNT() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTA() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTA() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm COUNTBLANK() trong Excel

Cách dùng hàm COUNTBLANK() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Hàm MAX() trong Excel

Cách dùng hàm MAX() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Hàm MIN() trong Excel

Cách dùng hàm MIN() trong Excel

Top