Home > Python > Python căn bản > Cách dùng list comprehension trong Python

Cách dùng list comprehension trong Python

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng list comprehension trong Python, đây là cách tạo ra một list mới dựa vào một list có sẵn dựa vào một điều kiện nào đó.

1. List comprehension là gì?

List comprehension là cách tạo ra một list dữ liệu mới dựa vào dữ liệu cũ theo một điều kiện nào đó.

Vậy, công thức chung của list comprehension là:

newlist = [expression for item in iterable if condition == True]

Trong đó:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • expression chính là biểu thức trả về
 • iterable là tập dữ liệu iterator
 • condition là điều kiện trả về, phần tử nào có condition = True thì biểu thức expression tương ứng sẽ được trả về.

Giả sử mình có một mảng các số như sau:

numbers = [1,3,86,4,54,54,45,65,6,57,67,87,82]

Bây giờ mình muốn tạo một mảng mới từ mảng này, với điều kiện là chỉ lấy các số chẵn mà thôi.

Cách thứ nhất: Sử dụng vòng lặp bình thường.

numbers = [1,3,86,4,54,54,45,65,6,57,67,87,82]

new_numbers = []
for n in numbers:
  if n % 2 == 0:
    new_numbers.append(n)

# kết quả: [86, 4, 54, 54, 6, 82]
print(new_numbers)

Cách thứ hai: Sử dụng list comprehension.

numbers = [1,3,86,4,54,54,45,65,6,57,67,87,82]

new_numbers = [x for x in numbers if x % 2 == 0]

# kết quả: [86, 4, 54, 54, 6, 82]
print(new_numbers)

Bạn có thể không cần phải truyền condition.

Ví dụ: Tạo mảng mới với giá trị gấp đôi mảng cũ.

numbers = [1,3,5,7,9]

new_numbers = [x*2 for x in numbers]

# Kết quả: [2, 6, 10, 14, 18]
print(new_numbers)

2. Ví dụ về list comprehension trong Python

Bây giờ mình sẽ làm thêm một vài ví dụ để bạn dễ hiểu hơn nhé.

Ví dụ: Tạo danh sách các số nguyên tố từ một danh sách có sẵn.

Để giải bài này thì ta cần tạo một hàm kiểm tra số nguyên tố trước, sau đó sẽ sử dụng nó trong phần condition.

# Hàm kiểm tra số nguyên tố
def laSNT(n):
  if n < 2: return False
  elif n == 2: return True
  elif n % 2 == 0: return False
  else:
    for i in range(3, n, 2):
      if n % i == 0: return False
  return True

# Dữ liệu
data = [1, 2, 3, 5, 45, 46, 5, 6, 76, 9, 11]

# Lấy danh sách các số nguyên tố trong data
data_snt = [x for x in data if laSNT(x)]
print(data_snt)

Đây chính là cách sử dụng list comprehension để tạo ra danh sách mảng mới trong Python.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP