INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String split() trong Python

Hàm split() này là một phương thức của lớp str và cho phép phân tách chuỗi thành danh sách các phần tử con dựa trên ký tự phân tách đã cho. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm split() và xem qua một số ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm split() trong Python

Cú pháp của hàm split() như sau:

string.split(separator, maxsplit)

Trong đó:

  • string: Chuỗi gốc mà mình muốn phân tách.
  • separator (tùy chọn): Ký tự phân tách chuỗi. Mặc định là khoảng trắng (" ").
  • maxsplit (tùy chọn): Số lượng phân tách tối đa. Mặc định là -1, tức là không giới hạn.

Hàm split() sẽ trả về danh sách các phần tử con của chuỗi gốc sau khi được phân tách. Mình có thể sử dụng ký tự phân tách và số lượng phân tách tối đa để tùy chỉnh quy tắc phân tách.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm split() trong Python

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm split() trong Python:

Ví dụ 1: Phân tách chuỗi thành danh sách các từ.

sentence = "Python is a powerful programming language"

words = sentence.split()
print(words)

Kết quả:

['Python', 'is', 'a', 'powerful', 'programming', 'language']

Trong ví dụ này, mình phân tách chuỗi thành danh sách các từ bằng cách sử dụng hàm split() mặc định. Kết quả là một danh sách chứa các từ trong câu.

Ví dụ 2: Phân tách chuỗi bằng một ký tự phân tách khác.

date = "2023-07-08"

parts = date.split("-")
print(parts)

Kết quả:

['2023', '07', '08']

Trong ví dụ này, mình phân tách chuỗi "date" thành danh sách các phần tử bằng ký tự phân tách "-". Kết quả là một danh sách chứa các phần tử của ngày tháng năm.

Ví dụ 3: Giới hạn số lượng phân tách.

sentence = "Python is a powerful programming language"

words = sentence.split(" ", 2)
print(words)

Kết quả:

['Python', 'is', 'a powerful programming language']

Trong ví dụ này, mình chỉ định số lượng phân tách tối đa là 2. Kết quả là một danh sách chứa hai phần tử đầu tiên sau phân tách, còn lại là một phần tử duy nhất chứa phần còn lại của chuỗi gốc.

Hàm split() trong Python cho phép phân tách chuỗi thành danh sách các phần tử con dựa trên ký tự phân tách. Bằng cách sử dụng các tham số separator maxsplit, chúng ta có thể tùy chỉnh quy tắc phân tách. Hiểu cú pháp và ví dụ về hàm split() sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Sets và Ranges trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Lượng từ non-greed trong Regex của Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Chế độ Greedy trong Regex Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Các lượng từ trong Regex của Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex Word Boundary trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Regex với các ký tự neo trong Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Các tập ký tự trong Regex của Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Biểu thức chính quy (Regex) trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Tìm hiểu Context Managers trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Biểu thức Generator trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Tìm hiểu Generators trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Sử dụng hiệu quả hàm iter() trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Iterator vs Iterable trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Tìm hiểu về Iterator trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Dãy số Fibonacci trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Cắt Chuỗi (Slicing) trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Sự khác biệt giữa Tuple và List trong Python

Top