INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String startswith() trong Python

Hàm startswith() là một phương thức của lớp str và cho phép kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng chuỗi con đã cho hay không. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm startswith() và xem qua một số ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm startswith() trong Python

Cú pháp của hàm startswith() như sau:

string.startswith(prefix, start, end)

Trong đó:

  • string: Chuỗi gốc mà mình muốn kiểm tra.
  • prefix: Chuỗi con mà mình muốn kiểm tra xem chuỗi gốc có bắt đầu bằng nó hay không.
  • start (tùy chọn): Chỉ mục bắt đầu kiểm tra trong chuỗi gốc. Mặc định là 0.
  • end (tùy chọn): Chỉ mục kết thúc kiểm tra trong chuỗi gốc. Mặc định là độ dài của chuỗi gốc.

Hàm startswith() sẽ trả về True nếu chuỗi gốc bắt đầu bằng chuỗi con đã cho, ngược lại sẽ trả về False.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm startswith()

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm startswith() trong Python:

Ví dụ 1: Kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng một tiền tố cụ thể hay không.

string = "Hello, world!"

result = string.startswith("Hello")
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem chuỗi "string" có bắt đầu bằng tiền tố "Hello" hay không. Kết quả là True, vì chuỗi "Hello, world!" bắt đầu bằng "Hello".

Ví dụ 2: Kiểm tra xem chuỗi bắt đầu từ chỉ mục đã cho.

string = "Hello, world!"

result = string.startswith("world", 7)
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, mình kiểm tra xem chuỗi "string" có bắt đầu từ tiền tố "world" từ chỉ mục 7 hay không. Kết quả là True, vì chuỗi "Hello, world!" bắt đầu từ "world" từ chỉ mục 7.

Ví dụ 3: Sử dụng các tham số start và end để giới hạn phạm vi kiểm tra.

string = "Hello, world!"

result = string.startswith("Hello", 0, 5)
print(result)

Kết quả:

True

Trong ví dụ này, mình chỉ kiểm tra xem chuỗi "string" có bắt đầu bằng tiền tố "Hello" trong phạm vi từ chỉ mục 0 đến 5 hay không. Kết quả là True, vì chuỗi "Hello, world!" bắt đầu từ "Hello" trong phạm vi đã chỉ định.

Hàm startswith() trong Python cho phép kiểm tra xem chuỗi có bắt đầu bằng một chuỗi con cụ thể hay không. Bằng cách sử dụng các tham số start end, chúng ta có thể giới hạn phạm vi kiểm tra. Hiểu cú pháp và ví dụ về hàm startswith() sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Tìm hiểu về Multithreading trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách trả về giá trị từ một Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách mở rộng Class Thread trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Cách sử dụng module threading trong Python

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Sự khác biệt giữa các Processes and Threads

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Tài liệu tham khảo nhanh về Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm Flags của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm split() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm finditer() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm fullmatch() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm match() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm sub() của Regex trong Python

Hàm search() trong Python Regex

Hàm search() trong Python Regex

Hàm findall() của regex trong Python

Hàm findall() của regex trong Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookbehind trong Regex của Python

Lookahead trong Python Regex

Lookahead trong Python Regex

Alternation Regex trong Python

Alternation Regex trong Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Tìm hiểu Backreferences trong regex của Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Nhóm Non-capturing trong Regex Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Các nhóm Capturing trong regex của Python

Top