INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String rpartition() trong Python

Hàm rpartition() được sử dụng để tách một chuỗi thành ba phần dựa trên một chuỗi con được chỉ định, bắt đầu từ cuối chuỗi. Đây là một phương thức hữu ích khi bạn cần phân tách một chuỗi từ phía sau để trích xuất thông tin hoặc xử lý dữ liệu. Trong bài viết này, ,mình sẽ khám phá cú pháp của hàm rpartition() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm rpartition() trong Python

Cú pháp chung của hàm rpartition() trong Python như sau:

str.rpartition(separator)

Trong đó:

 • str: Đối tượng chuỗi cần xử lý.
 • separator: Chuỗi con được sử dụng để phân tách str thành ba phần, bắt đầu từ cuối chuỗi.

Giá trị trả về của hàm rpartition() là một tuple gồm ba phần tử: phần trước separator, separator và phần sau separator. Nếu separator không được tìm thấy trong chuỗi, tuple sẽ có ba phần tử là str rỗng, chuỗi rỗng và str.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm rpartition() trong Python

Ví dụ 1: Phân tách chuỗi từ phía sau:

string = "Hello, World!"
parts = string.rpartition(",")
print(parts) # Output: ("Hello, World!", ",", "")

Ví dụ 2: Sử dụng phân tách để trích xuất thông tin từ chuỗi:

file_path = "/home/user/documents/example.txt"
directory, _, filename = file_path.rpartition("/")
print(directory) # Output: "/home/user/documents"
print(filename) # Output: "example.txt"

Ví dụ 3: Xử lý dữ liệu từ file CSV từ phía sau:

line = "John,Doe,30,USA"
country, _, age, name = line.rpartition(",")
print(name) # Output: "USA"
print(age) # Output: "30"
print(country) # Output: "John,Doe"

Ví dụ 4: Phân tách chuỗi và xử lý các trường hợp đặc biệt:

string = "Python"
parts = string.rpartition("Java")
print(parts) # Output: ("", "", "Python")

Ví dụ 5: Xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng:

data = input("Enter your full name: ")
first_name, _, last_name = data.rpartition(" ")
print(f"First name: {first_name}")
print(f"Last name: {last_name}")

Ví dụ 6: Tìm đường dẫn tệp mở rộng:

file_path = "/path/to/file/example.txt"
directory, _, extension = file_path.rpartition(".")
print(directory) # Output: "/path/to/file/example"
print(extension) # Output: "txt"

Như vậy, mình đã tìm hiểu về cú pháp và đã xem qua một số ví dụ nâng cao về hàm rpartition() trong Python. Hàm này cho phép bạn phân tách một chuỗi từ phía sau và trích xuất thông tin hoặc xử lý dữ liệu một cách thuận tiện.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm rpartition() trong Python. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Python để biết thêm thông tin chi tiết và các tùy chọn khác của hàm này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top