INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python

Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về kiểu dữ liệu Boolean và các toán tử tương ứng trong Python. Kiểu dữ liệu Boolean chỉ nhận hai giá trị True (đúng) hoặc False (sai), tạo nên cơ sở cho các quyết định và điều kiện trong chương trình.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ta cũng sẽ tìm hiểu về các toán tử so sánh và logic trong Python, như toán tử bằng, khác, lớn hơn, nhỏ hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng, và các toán tử logic như AND, OR, NOT. Điều này cho phép ta thực hiện các phép toán so sánh, kết hợp các biểu thức logic và kiểm tra điều kiện để quyết định luồng điều khiển của chương trình.

Hãy cùng bắt đầu tìm hiểu của kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python!

Trong Python boolean là gì?

maxresdefault jpg

Boolean là một kiểu dữ liệu trong lập trình, cũng như trong toán học, chỉ có hai giá trị có thể có:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

True (đúng) hoặc False (sai).

Kiểu dữ liệu Boolean thường được sử dụng để biểu diễn trạng thái logic hoặc kết quả của các biểu thức so sánh và phép toán logic.

Kiểu dữ liệu Boolean là rất hữu ích trong việc kiểm tra điều kiện, quyết định luồng điều khiển của chương trình và thực hiện các phép toán logic. Nó cung cấp khả năng làm việc với các biểu thức điều kiện phức tạp và giúp xác định kết quả dựa trên logic đúng/sai.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản về sử dụng kiểu dữ liệu Boolean:

x = 5
y = 10

is_greater = x > y
print(is_greater) # Kết quả: False

is_equal = x == y
print(is_equal) # Kết quả: False

is_true = True
print(is_true) # Kết quả: True

Trong ví dụ trên, mình sử dụng các biểu thức so sánh để gán giá trị kiểu Boolean vào các biến. Sau đó, ta in ra giá trị của các biến đó để kiểm tra kết quả.

z4431935530057 94092be2225963c059ecaa4283fe6545 jpg

Kiểu dữ liệu Boolean trong Python

Đặc điểm của kiểu dữ liệu Boolean

 • Kiểu dữ liệu Boolean chỉ có hai giá trị có thể có: True và False.
 • Boolean được sử dụng để biểu diễn trạng thái logic và kết quả của các biểu thức so sánh và phép toán logic.
 • Boolean là kiểu dữ liệu không thể chuyển đổi ngầm định sang các kiểu dữ liệu khác.

Các giá trị Boolean (True và False)

 • True đại diện cho giá trị đúng.
 • False đại diện cho giá trị sai.

Cách tạo ra giá trị Boolean

Gán giá trị trực tiếp:

Ví dụ:

Ta có thể gán giá trị True hoặc False trực tiếp vào một biến.

is_raining = True
has_finished = False

Sử dụng các toán tử so sánh và logic:

 • Các biểu thức so sánh và phép toán logic trong Python trả về giá trị Boolean.

Ví dụ:

x = 5
y = 10

is_greater = x > y # False
is_equal = x == y # False
is_true = x < y # True

Ta có thể sử dụng các toán tử so sánh như == (bằng), != (khác), > (lớn hơn), < (nhỏ hơn), >= (lớn hơn hoặc bằng), <= (nhỏ hơn hoặc bằng), và các toán tử logic như and (và), or (hoặc), not (phủ định) để tạo ra biểu thức trả về giá trị Boolean.

Toán tử Boolean trong Python

Toán tử so sánh

z4431860835725 8332ba4a406774620ce477c28adec8c4 jpg

Ta có thể sử dụng các toán tử so sánh này để so sánh giá trị của các biến, và kết quả trả về sẽ là một giá trị Boolean (True hoặc False) dựa trên kết quả của phép so sánh.

Toán tử bằng (==)

Kiểm tra xem hai giá trị có bằng nhau hay không.

Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x == y) 
print(result) # False

Toán tử khác (!=)

Kiểm tra xem hai giá trị có khác nhau hay không. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x != y)
​ print(result) # True

Toán tử lớn hơn (>)

Kiểm tra xem giá trị bên trái có lớn hơn giá trị bên phải hay không. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x > y)
print(result) # False

Toán tử nhỏ hơn (<)

Kiểm tra xem giá trị bên trái có nhỏ hơn giá trị bên phải hay không. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x < y) 
print(result) # True

Toán tử lớn hơn hoặc bằng (>=)

Kiểm tra xem giá trị bên trái có lớn hơn hoặc bằng giá trị bên phải hay không. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x >= y)
print(result) # False

Toán tử nhỏ hơn hoặc bằng (<=)

Kiểm tra xem giá trị bên trái có nhỏ hơn hoặc bằng giá trị bên phải hay không. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x <= y) 
​print(result) # True

Toán tử logic

z4431861724355 4f8fd621d353bcfc32d85f480b0a0708 jpg

Các toán tử logic này được sử dụng để kết hợp các biểu thức Boolean thành biểu thức logic phức tạp. Kết quả trả về của các toán tử logic cũng là một giá trị Boolean (True hoặc False) dựa trên kết quả của phép toán logic được thực hiện trên các biểu thức Boolean.

Toán tử AND (and)

Trả về True nếu cả hai biểu thức đều đúng, ngược lại trả về False. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x > 0 and y < 20)
​print(result) # True

Toán tử OR (or)

Trả về True nếu ít nhất một trong hai biểu thức đúng, ngược lại trả về False. Ví dụ:

x = 5
y = 10
result = (x < 0 or y > 20) 
print(result)​ # False

Toán tử NOT (not)

Đảo ngược giá trị của biểu thức. Ví dụ:

x = 5
result = not(x > 0)
​print(result) # False

Các toán tử Boolean trong Python cho phép thực hiện các phép so sánh và kết hợp các biểu thức logic, giúp mình kiểm tra điều kiện và điều khiển luồng của chương trình một cách linh hoạt.

Sử dụng kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python

Sử dụng kiểu dữ liệu Boolean trong biểu thức điều kiện (if-else)

Kiểu dữ liệu Boolean thường được sử dụng để kiểm tra điều kiện trong các câu lệnh điều khiển như câu lệnh if-else. Biểu thức điều kiện trả về một giá trị Boolean (True hoặc False), dựa vào đó chương trình sẽ thực hiện các hành động tương ứng.

Ví dụ:

x = 5

if x > 0:
  print("x là số dương")
else:
  print("x là số không dương")

z4431958967862 4c5ce71a96174db298b21291dd8bbbe7 jpg

Sử dụng kiểu dữ liệu Boolean trong vòng lặp (while, for)

Kiểu dữ liệu Boolean cũng thường được sử dụng trong các vòng lặp để kiểm tra điều kiện dừng của vòng lặp. Vòng lặp sẽ tiếp tục thực hiện cho đến khi biểu thức Boolean trả về False.

Ví dụ:

count = 0

while count < 5:
  print("Đang trong vòng lặp")
  count += 1

z4431960492466 14180406f3ea196975237c88d3fed01c jpg

Sử dụng toán tử Boolean để tạo ra biểu thức logic phức tạp

Các toán tử Boolean cùng với các toán tử so sánh và toán tử logic có thể được sử dụng để tạo ra biểu thức logic phức tạp. Mình có thể kết hợp các biểu thức điều kiện và thực hiện các phép toán logic để đưa ra quyết định hoặc kiểm tra các trạng thái logic phức tạp.

Ví dụ:

x = 5
y = 10

if x > 0 and y > 0:
  print("Cả x và y đều là số dương")
elif x < 0 or y < 0:
  print("Ít nhất một trong x và y là số âm")
else:
  print("Cả x và y đều là số không âm")

Trong ví dụ trên, mình kết hợp các biểu thức điều kiện và toán tử logic để kiểm tra các trạng thái logic của biến x và y và đưa ra các thông điệp tương ứng.

z4431962530647 b4e2bae8891555e34ae97c970267dc7e jpg

Sử dụng kiểu dữ liệu Boolean và các toán tử Boolean trong Python giúp mình xử lý các biểu thức điều kiện, điều khiển luồng và thực hiện các phép toán logic một cách linh hoạt và hiệu quả.

Kết bài viết

Trong bài viết này, mình đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu Boolean và toán tử Boolean trong Python. Kiểu dữ liệu Boolean chỉ có hai giá trị là True và False, và chúng được sử dụng để biểu thị trạng thái logic đúng và sai trong các biểu thức điều kiện.

Việc hiểu và sử dụng kiểu dữ liệu và toán tử Boolean là một phần quan trọng trong việc xử lý các điều kiện, điều khiển luồng và phép toán logic trong lập trình Python. Bằng cách sử dụng những kiến thức này, bạn có thể tạo ra các chương trình linh hoạt và mạnh mẽ.

Hãy thực hành và làm những bài tập để nắm vững kiến thức vừa học. Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về kiểu dữ liệu và toán tử Boolean trong Python.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top