INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String rsplit() trong Python

Hàm rsplit() là một phương thức của lớp str và cho phép phân tách chuỗi thành danh sách các phần tử con dựa trên ký tự phân tách đã cho, bắt đầu từ cuối chuỗi. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm rsplit() và xem qua một số ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm rsplit() trong Python

Cú pháp của hàm rsplit() như sau:

string.rsplit(separator, maxsplit)

Trong đó:

  • string: Chuỗi gốc mà mình muốn phân tách.
  • separator (tùy chọn): Ký tự phân tách chuỗi. Mặc định là khoảng trắng (" ").
  • maxsplit (tùy chọn): Số lượng phân tách tối đa. Mặc định là -1, tức là không giới hạn.

Hàm rsplit() sẽ trả về danh sách các phần tử con của chuỗi gốc sau khi được phân tách từ phía cuối chuỗi. Ta có thể sử dụng ký tự phân tách và số lượng phân tách tối đa để tùy chỉnh quy tắc phân tách.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm rsplit() trong Python

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm rsplit() trong Python:

Ví dụ 1: Phân tách chuỗi thành danh sách các từ.

sentence = "Python is a powerful programming language"

words = sentence.rsplit()
print(words)

Kết quả:

['Python', 'is', 'a', 'powerful', 'programming', 'language']

Trong ví dụ này, mình phân tách chuỗi thành danh sách các từ bằng cách sử dụng hàm rsplit() mặc định. Kết quả là một danh sách chứa các từ trong câu.

Ví dụ 2: Phân tách chuỗi bằng một ký tự phân tách khác.

date = "2023-07-08"

parts = date.rsplit("-", 1)
print(parts)

Kết quả:

['2023-07', '08']

Trong ví dụ này, mình phân tách chuỗi "date" thành danh sách các phần tử bằng ký tự phân tách "-". Kết quả là một danh sách chứa các phần tử của tháng và năm, phần tử cuối cùng chứa ngày.

Ví dụ 3: Giới hạn số lượng phân tách.

sentence = "Python is a powerful programming language"

words = sentence.rsplit(" ", 2)
print(words)

Kết quả:

['Python is a', 'powerful', 'programming language']

Trong ví dụ này, mình chỉ định số lượng phân tách tối đa là 2. Kết quả là một danh sách chứa phần tử đầu tiên là phần còn lại của chuỗi gốc sau khi phân tách, phần tử thứ hai chứa từ cuối cùng trước phân tách, và phần tử cuối cùng chứa từ cuối cùng sau phân tách.

Hàm rsplit() trong Python cho phép phân tách chuỗi từ phía cuối thành danh sách các phần tử con dựa trên ký tự phân tách. Bằng cách sử dụng các tham số separator và maxsplit, mình có thể tùy chỉnh quy tắc phân tách. Hiểu cú pháp và ví dụ về hàm rsplit() sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top