INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String rindex() trong Python

Hàm rindex() là một phương thức của lớp str và cho phép tìm kiếm một chuỗi con và trả về chỉ mục cuối cùng của chuỗi con đó trong chuỗi gốc. Trên thực tế, hàm rindex() hoạt động tương tự như hàm rfind(), nhưng nếu chuỗi con không được tìm thấy, rindex() sẽ ném ra một ngoại lệ ValueError. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm rindex() và xem qua một số ví dụ.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm rindex() trong Python

Cú pháp của hàm rindex() như sau:

string.rindex(substring, start, end)

Trong đó:

  • string: Chuỗi gốc mà mình muốn tìm kiếm.
  • substring: Chuỗi con mà mình muốn tìm kiếm trong chuỗi gốc.
  • start (tùy chọn): Chỉ mục bắt đầu tìm kiếm trong chuỗi gốc. Mặc định là 0.
  • end (tùy chọn): Chỉ mục kết thúc tìm kiếm trong chuỗi gốc. Mặc định là độ dài của chuỗi gốc.

Hàm rindex() trả về chỉ mục cuối cùng của chuỗi con trong chuỗi gốc. Nếu chuỗi con không được tìm thấy, hàm sẽ ném ra một ngoại lệ ValueError.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm rindex() trong Python

Hãy xem qua một số ví dụ về cách sử dụng hàm rindex() trong Python:

Ví dụ 1: Tìm chỉ mục cuối cùng của một từ trong một câu.

sentence = "Python is a powerful programming language. Python is used for web development, data analysis, and machine learning."
word = "Python"

last_index = sentence.rindex(word)
print("Last occurrence of '{}' found at index: {}".format(word, last_index))

Kết quả:

Last occurrence of 'Python' found at index: 57

Trong ví dụ này, mình tìm chỉ mục cuối cùng của từ "Python" trong câu. Kết quả là 57, chỉ mục cuối cùng của từ "Python" xuất hiện trong câu.

Ví dụ 2: Tìm chỉ mục cuối cùng của một chuỗi con trong một chuỗi.

string = "Hello, how are you? Are you enjoying your day?"
substring = "you"

last_index = string.rindex(substring)
print("Last occurrence of '{}' found at index: {}".format(substring, last_index))

Kết quả:

Last occurrence of 'you' found at index: 38

Trong ví dụ này, mình tìm chỉ mục cuối cùng của chuỗi con "you" trong chuỗi. Kết quả là 38, chỉ mục cuối cùng của "you" xuất hiện trong chuỗi.

Ví dụ 3: Sử dụng tham số start và end để giới hạn phạm vi tìm kiếm.

string = "This is a test string for demonstration."
substring = "is"
start_index = 0
end_index = 10

last_index = string.rindex(substring, start_index, end_index)
print("Last occurrence of '{}' found at index: {}".format(substring, last_index))

Kết quả:

Last occurrence of 'is' found at index: 5

Trong ví dụ này, mình chỉ tìm kiếm chuỗi con "is" trong phạm vi từ chỉ mục 0 đến chỉ mục 10 của chuỗi gốc. Kết quả là 5, chỉ mục cuối cùng của "is" trong phạm vi đã chỉ định.

Hàm rindex() trong Python cho phép tìm kiếm và trả về chỉ mục cuối cùng của một chuỗi con trong chuỗi gốc. Nếu chuỗi con không được tìm thấy, hàm sẽ ném ra một ngoại lệ ValueError. Hiểu cú pháp và ví dụ về hàm rindex() sẽ giúp bạn sử dụng nó một cách hiệu quả trong các dự án Python của mình.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top