INTRODUCTION
FLOW CONTROL
FUNCTIONS
DATATYPES
OBJECT & CLASS
ADVANCED TOPICS
BỔ SUNG
PYTHON CĂN BẢN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Thông báo: Download 4 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao tại đây.

Hàm String maketrans() trong Python

Hàm maketrans() được sử dụng để tạo một bảng chuyển đổi ký tự. Bảng chuyển đổi này sau đó có thể được sử dụng để thực hiện các phép biến đổi trên chuỗi, như thay thế ký tự, loại bỏ ký tự hoặc chuyển đổi các ký tự thành ký tự khác. Trong bài viết này, mình sẽ tìm hiểu cú pháp của hàm maketrans() và cung cấp một số ví dụ nâng cao để hiểu rõ hơn về cách sử dụng nó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Cú pháp của hàm maketrans() trong Python

Cú pháp chung của hàm maketrans() trong Python như sau:

str.maketrans(x, y, z)

Trong đó:

  • x: Chuỗi các ký tự sẽ được chuyển đổi.
  • y: Chuỗi các ký tự tương ứng trong kết quả chuyển đổi.
  • z (tùy chọn): Chuỗi các ký tự sẽ bị loại bỏ.

Giá trị trả về của hàm maketrans() là một bảng chuyển đổi có thể được sử dụng với các phương thức translate() hoặc str.translate().

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ về hàm maketrans() trong Python

Ví dụ 1: Thay thế ký tự trong chuỗi:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("o", "0")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hell0, W0rld!"

Ví dụ 2: Thay thế ký tự dựa trên bảng chuyển đổi:

string = "abcde"
table = str.maketrans("abc", "123")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "123de"

Ví dụ 3: Loại bỏ ký tự từ chuỗi:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("", "", "o")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hell, Wrld!"

Ví dụ 4: Thay thế ký tự dựa trên bảng chuyển đổi phức tạp hơn:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("o", "0", "l")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "Hell0, W0rld!"

Ví dụ 5: Sử dụng bảng chuyển đổi để chuyển đổi hoa thường:

string = "Hello, World!"
table = str.maketrans("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz", "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
new_string = string.translate(table)
print(new_string)  # Output: "HELLO, WORLD!"

Ví dụ 6: Xử lý dữ liệu đầu vào từ người dùng:

text = input("Enter a sentence: ")
table = str.maketrans("aeiou", "12345")
new_text = text.translate(table)
print(new_text)

Như vậy, mình đã tìm hiểu về cú pháp và đã xem qua một số ví dụ nâng cao về hàm maketrans() trong Python. Hàm này cho phép bạn tạo bảng chuyển đổi ký tự và thực hiện các phép biến đổi trên chuỗi dựa trên bảng này. Điều này giúp bạn linh hoạt xử lý và thay đổi các ký tự trong chuỗi theo ý muốn.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cú pháp và cách sử dụng hàm maketrans() trong Python. Bạn có thể tham khảo tài liệu chính thức của Python để biết thêm thông tin chi tiết và các tùy chọn khác của hàm này.

Cùng chuyên mục:

Phạm vi số float của Python

Phạm vi số float của Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Bài tập Python : Pandas trong Python

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Hướng dẫn kết nối Python PostgreSQL bằng Psycopg2

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Kết nối cơ sở dữ liệu MySQL Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Lập trình cơ sở dữ liệu trong Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Tạo số ngẫu nhiên trong một phạm vi bằng Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Tạo dữ liệu ngẫu nhiên trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python : Matplotlib trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: NumPy trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: JSON trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

Bài tập Python: Lập trình hướng đối tượng (OOP) trong Python

TimeDelta trong Python

TimeDelta trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Chuyển chuỗi Python thành DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: DateTime trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Tuple trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Set trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: Dictionary trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: List trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Cấu trúc dữ liệu trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Bài tập Python: Chuỗi trong Python

Top